Jdi na obsah Jdi na menu
 


HOLE - ŽEZLA - DORDŽE - Malá Arkána

 
 

 

                                                       DORDŽE

 

Dordže (vadžra) - žezlo, nazývané "pán kamenů", patří k nejdůležitějším symbolům čistého nebo také přirozeného stavu mysli ve všech liniích lamaistického (tantrického) buddhismu. Jako univerzální energetický zářič se však užívalo k léčení, meditaci, otvírání třetího oka a vnitřní očistě dávno před rozšířením buddhismu v Tibetu. Tvar vadžry - "žezla blesků" má totiž védské kořeny - nejstarší zmínky o Indrově žezle síly se nacházejí již v Rg-védě.

 

Mějme na paměti, že v souboru Malých arkán jsou v každé barvě pozitivní a negativní vyobrazení. Proto si je popišme v této rozdělené podobě, nikoli podle číselného pořadí. 

 

Dva negativní stavy, které ovlivňují naší energii a životní sílu:

 5 holí, 10 holí

  


 

Pětka holí


5-holi.jpg Jedním z problematických stavů vědomí, který může ovlivnit naši osobní sílu je SPOR, úzkost a frustrace. Vzniká tehdy, když energii bráníme v tom, aby se projevila, a nejednáme podle toho, jak nám nitro velí. Protože energie je mocná, ale ocitá se ve slepé uličce, neboť ji bráníme vydat se směrem, který chce. Pokud se pokoušíme v sobě její proud omezovat, dostaví se stav otupělosti a tíhy. Když se ztrácíme v pocitech úzkosti, frustrace či vnitřního konfliktu, máme sklon vyloučit ze svého života jakoukoli aktivitu. Jsme jako kdybychom byli napůl mrtví, svázaní, bez tvůrčích nápadů, ale přesto v našem nitru bouří energie, která by se chtěla projevit.

Řešení:

Úzkost vzniká jako důsledek zablokování vnitřního zdroje energie tím, že příliš dlouho setrváváte v záporném rozpoložení mysli, jehož výsledkem jsou citové reakce, které tento blok způsobí. Tím je ovlivněna schopnost intuice a vnitřní vize, a tak je otřesena vaše samotná podstata. V této situaci vám hrozí velké nebezpečí rezignace. O věci se musíte starat krok za krokem. Nedejte se přemoci! Jste připraveni postavit se situaci a něco podniknout. „Ve své práci dokážu stále lépe vyjadřovat své pocity a tvořivost.“

Světská interpretace karty:

Tato karta říká, že přišel čas, kdy se vše v životě děje velice hekticky a veškeré působení věcí pociťujeme jako obzvlášť rozčilující a sužující, obtěžující. Žádná z těchto překážek není nepřekonatelná, přesto však je znepokojující a frustrující. Jsou zde obtíže, které mohou vyvstat, pokud se pokoušíme převést ideje do reálného či materiálního světa.
 
Desítka holí


10-holi.jpgKdyž stavům úzkosti podlehneme na dostatečně dlouhou dobu, budeme se muset postavit další výzvě, která se odehrává na úrovni naší osobní síly a duchovnosti. Zastupován ÚTLAKem. Svou přirozenost potlačujeme tím, že se snažíme své chování posouvat do polohy, která nám není vlastní, uplatňujeme na sebe autocenzuru a potlačujeme svou pravou podstatu. Jde o dobrovolný útisk, který směřujeme proti sobě samým vědomou volbou setrvat v omezujících situacích déle, než je přiměřené. Situace již taková, že se nás snaží přimět, abychom postupovali krok za krokem. A pro některé lidi postupovat po malých krůčcích znamená vrchol omezenosti a svázanosti.

Řešení:

Za žádných okolností se nenechejte omezit jakoukoli cenzurou, nacvičováním svého chování k dokonalosti nebo tím, že se budete snažit být někým jiným než sami sebou. Ani v situacích, které v nás tyto procesy spouští, bychom neměli zůstávat déle, než je nutné. Jak pocit úzkosti, tak vnitřního konfliktu pramení z toho, že nejsme schopni jednat, i když cítíme, že bychom jednat měli, anebo z toho, že máme pocit, že naše vystoupení by bylo trapné.

Světská interpretace karty:

Tato karta varuje před sklonem naložit si na svá bedra přílišné břímě. Jste naplnění představivostí cestující mnohdy mimo dosah říše pozemské roviny. Následně je často zklamána fyzickými omezeními a zkázy. Vezmete-li si na sebe příliš mnoho nebo ignorujete-li hranice, pocítíte úskalí.


  

Osm talentů, které nám pomohou udržet si energii a vitalitu:

Eso holí, 2 holí, 3 holí, 4 holí, 6 holí, 7 holí, 8 holí. 9 holí

V naší duchovní podstatě, která se projevuje prostřednictvím intuice, je stále přítomno osm talentů, které nám pomáhají překonat námi samotnými vyvolaný vnitřní konflikt a pocit omezení. Pokud využijeme těchto talentů, budeme schopni si udržet svou životní sílu a neztratíme kontakt se svou duchovní podstatou.


 Eso holí


eso-holi.jpg Je prvním z léků vnitřního sporu a útlaku. Představuje totiž PRAVDU A OPRAVDOVOST. V tomto stavu činíme vědomé rozhodnutí stát za svým skutečným „já“, ať je jaké je. Úzkosti i pocity omezení plynou často z toho, že jsme se zpronevěřili sami sobě, například proto, abychom získali něčí lásku a byli přijati, anebo, abychom navenek udrželi klid, rovnováhu a harmonii. Eso holí je stavem vědomí, pro který je naprosto nepřijatelné popřít svou podstatu a který nám dovoluje být sebou samým.

Řešení:

Máte mnoho síly a energie! Nyní jde o to zjistit, kde a jak ji chcete a můžete investovat. Na tyto otázky odpovězte konkrétní činností!

Světská interpretace karty:

Představuje kreativitu, tvořivou životní sílu ve své nejčistší formě. Nyní nastává čas veliké energie, která může být využita správně v tom smyslu, že jsou položeny základy pro tvůrčí, kreativní činy. To dokládá hojnost inovovaných myšlenek a bezprostředně se blížících nových začátků. Objevuje se příliv inspirace a optimismu, které jsou k dispozici pro vymýšlení nových projektů.

 Dvojka holí

2-holi.jpgPředstavuje vnitřní převahu nebo NADVLÁDU, panování nad něčím, ovládání něčeho. V každé situaci bychom se měli pokoušet zachovat klid, rovnováhu a celistvost, protože jen tak se nám podaří překonat stavy úzkosti a sklon potlačovat sebe sama. Dvojka holí nám pomáhá, abychom si vyjasnili, co může znovu navodit klid a rovnováhu neboli jak získáme vládu nad tou oblastí života, kde zatím vládne úzkost a vnitřní konflikt.

Řešení:

Věnujte pozornost svému vnitřnímu soustředění. Pokud jste v kontaktu se svým středem, jistě situaci zvládnete. Důvěřujte své síle. Nepřistupujte na žádné falešné kompromisy!!! Sílu, kterou teď potřebujete, nalézáte ve svém středu.

Světská interpretace karty:

Je to karta příslibů, která vysvětluje, že úspěchu lze dosáhnout, ačkoli to vyžaduje mnoho oddanosti a tvrdé práce. Energie ztělesněná touto kartou znamená, že odměna za takové úsilí a námahu jistě stojí. Zmíněná karta taktéž dokládá touhu po změně a rozmanitosti, tak typické pro barvu holí.

 Trojka holí

 

3-holi.jpg Je CTNOST a je symbolem mohutné vnitřní síly vycházející z pocitu celistvosti. Celistvost má tři složky, a pokud jsou ctěny, ubývá na pocitu úzkosti a omezení. Tyto tři složky představují mysl, srdce a činy, které jsou spolu v jednotě a směřují za společným cílem. Když tuto jednotu prožíváme, v celém našem nitru panuje shoda. Tři hole nás také učí vyčkat a nejednat, dokud se mysl, srdce a činy nesjednotí.

Řešení:

Stejně jako u Dvojky holí je tématem koncentrace. Nyní však bez boje nebo sebemenšího usilování rozkvétá z vaši sebedůvěry. Otevřete se novému přístupu k sobě i druhým lidem.

Světská interpretace karty:

Je pozitivní kartou, která přináší pocit dosažení a následného zadostiučinění. Zároveň však v sobě zahrnuje určitý osten zklamání, neboť je dokončena pouze první fáze a je potřeba ještě mnohé vykonat. Ovšem naděje jsou veliké a pocity optimistické. Ono kombinované poselství značí: zachovat směr a neztratit záměr.

 


 

Čtyřka holí

 

4-holi.jpg

Neboli USKUTEČNĚNÍ nás upozorňuje, že pocity úzkosti a útlaku přichází, když něco končí a něco nového má začít. Tento symbol je plný touhy vykročit novými směry z pozice vnitřní celistvosti a s vědomím, že vše je dokonáno. Je to touha, začínat nové věci až tehdy, kdy bylo vše potřebné završeno, což nám připomíná, že pokud se budeme pouštět do nových začátků, až když je vše staré uzavřeno, zmírní se úzkost i vnitřní konflikt.

Řešení:

Do vašich vztahů proniká něco krásného. Poprvé si toho možná všimnete ve chvíli, kdy budou zpochybněny a otevřeně rozebrány navyklé postoje a stanoviska. Jejich vyjasnění je předpokladem pro nové sjednocení, pro nový začátek. V případě, že je mezi nějakým člověkem a tebou napětí, je nyní vhodná chvíle vztah vyjasnit a staré uzavřít.

Světská interpretace karty:

Jedná se o příjemnou kartu ohlašující čas radosti, potěšení a chvíle volna. Mohla by být asociována s prázdninami nebo dobou oddechu a odpočinku, případně by mohla odrážet oslavy patřící ke konci zkoušek či namáhavého období. Čas relaxace a odpočinku, který následuje po těžké práci, třebaže je jasné, že poté musí nastat návrat ke každodenní rutině.

 Šestka holí


6-holi.jpg Znázorňuje VÍTĚZSTVÍ. Nad úzkostí a pocitem útlaku můžeme zvítězit, pokud jsme otevření a přizpůsobiví a řešíme situace neotřelým způsobem. Vítězství vyžaduje poddajnost a tvořivost. Poddajnost spolu s tvořivostí dovoluje dosahovat vítězství oběma zúčastněným stranám, tak aby nebylo poražených. Neboť opravdové vítězství je to, kdy oba soupeři odcházejí z boje s vědomím, že právě oni jsou ti, kteří vyhráli.

Řešení:

Uskutečněte to, k čemu se chystáte. Tento okamžik slibuje úspěch. Radujte se z úspěchů ve svém životě. Každá událost vás přibližuje k nejvyššímu cíli a vaše vítězství přináší prospěch všem zúčastněným.

Světská interpretace karty:

Je to optimistická karta. Co se týče postupu a uznání podle společenských měřítek, jedná se o velmi pozitivní kartu, zahrnující v sobě úspěch a projev uznání za dosažení cíle. Taktéž znamená pracovní povýšení a dobré vyhlídky pro kariéru. Tato karta s sebou nese příslib naplnění a satisfakce v pracovním a veřejném životě.

 Sedmička holí


7-holi.jpg Ztělesňuje ODVAHU. Tady je patrný vliv naší tvořivé otevřenosti, jež se navíc obohatila
energií, která povstává z pravého vítězství. Otevírá nám totiž cestu k dalšímu z talentů na duchovní úrovni vědomí, který nám rovněž pomáhá překonat naši úzkost. Proto bychom si mohli statečnost, v jejím nejčistším naplnění, vyložit jako odvahu stát za tím, co pro nás má význam, a nedělat ústupky. Je to odvaha plná důvěry ve vlastní intuici. Taková odvaha pak dovolí, aby se vše rozvinulo, a nám je dovoleno vykročit nepoznanými cestami a nahlížet věci s větší jasností.

Řešení:

Věrnost sobě znamená postavit se za svou vlastní pravdu i tváří v tvář nezměrnému odporu. Důvěřuj své síle. Současná situace vám dává možnost prosadit se. „Otevřeně a upřímně vyjadřuji svou vlastní vnitřní realitu".

Světská interpretace karty:

Je to karta výzvy, která evokuje potřebu zůstat v pohybu, postupovat v učení a rozvíjení schopností a talentu. To směřuje k jisté soutěži, která může být zdravá, neboť pohání člověka k dalším výšinám a zahrnuje v sobě postup v kariéře – úspěch však bývá tvrdě vybojován. Sedmička holí rovněž podněcuje k výukové, spisovatelské a přednáškové činnosti.

 Osmička holí


8-holi.jpg Neboli RYCHLOST je dalším krokem, který nám pomůže zmírnit prožívání úzkosti. Vyzývá nás, abychom ve své komunikaci odložili stranou váhavost, uhýbavost i snahu o manipulaci. Nastal čas na komunikaci ve jménu přímosti a bystrých reakcí. Jsme připraveni řešit věci tak, jak přicházejí. A právě bystrá reakce a přímost v jednání nám umožní zmírňovat všechny úzkostné stavy, neboť ty bývají často navozovány naším otálením, nebo neochotou být přímí.

Řešení:

Nastal okamžik, kdy máte jasně a otevřeně dát najevo své vlastní stanovisko. S otevřeností a jistotou se nedorozumění vyjasní. Existují lidé, kterým se neodvážíte otevřeně říci svůj názor? Využijte této příležitosti a těm, kteří pro vás něco znamenají, se víc otevřete. Promluvte s nimi nebo jim napište. Vaše otevřenost a sebedůvěra otevře srdce těch, které milujete.

Světská interpretace karty:

Tato karta podporuje dobu činů, nikoli myšlenek. Plánované zastávky a otálení jsou u konce a nastává čas začít myšlenky uskutečňovat, neboť právě nyní může být kreativní energie využita správným způsobem. Rušná, ale šťastná doba leží před vámi a je slibná pro podniknutí cesty.

 Devítka holí


9-holi.jpgZastupuje SÍLU. Bez ohledu na to, jestli jsme plni úzkosti či pocitu vnitřního útlaku, ve svém nitru máme neomezené zdroje vnitřní síly, která čeká na to, až se rozhodneme ji využít. Je to síla, která se chce projevit na všech úrovních vědomí – mentální, citové, duchovní i fyzické úrovni. Síla, která je nám všem od narození na dosah.

Řešení:

Jste v procesu objevování své skutečné síly. Důvěřujte svému vnitřnímu vůdci! Možná se budete chtít napojit na skupiny usilující o osobní růst – mohou vám pomoci rozvinout svůj potenciál. Bojíte se tak trochu své vlastní síly? Prozkoumejte, jakým způsobem bylo ve vašem dětství potlačováno spontánní vyjadřování síly. Jaká dogmata a zásady se z toho vyvinuly? Je čas se s nimi rozloučit. „Čím dál tím jasněji vím, kdo jsem. Toto poznání vede k plnému rozvoji mé síly“.

Světská interpretace karty:

Tato karta oznamuje určitou zásobu síly. A tak dokonce, i když se události zdají zdrcující a vyhlídky se jeví velice chmurné, zbývá právě dost energie a síly pohánějící k závěrečné metě. Tato karta poskytuje odvahu a odhodlání k překonání překážek a k dosažení cíle navzdory nepříznivým okolnostem.