Jdi na obsah Jdi na menu
 


VELKÁ ARKÁNA

 

 

                      Tato část se zabývá 22 cestami vnitřního růstu a vývoje. 

 

 

Velká arkána neboli 22 univerzálních principů a pravzorců. Popisují symboly, které zbrazují základní zákonitosti, kterým každý z nás podléhá v různých údobích života. Jung tyto principy nazval HLAVNÍ ARCHETYPY anebo universální prožitky, které jsou společné kolektivnímu lidskému vědomí.

 

Přehled Velkých arkán:


 

                                               0  BLÁZEN   

 

                              „Ten, jenž kráčí beze strachu“                                                  

0-blazen.jpgTato karta hovoří o člověku, který je ve stavu odvahy a jedná z pozice síly a radosti, která je vlastní bohu jara Dionýsovi. Znázorňuje také stav vědomí před narozením a po smrti, který můžeme prožít i v tomto životě (vrcholné mystické zkušenosti, stavy extáze). Jde o odhodlání uskutečnit vnitřní celistvost s vysokou hladinou tvořivé síly. Další klíčová slova: evoluce, rozvinutí, alchymistický proces, ve kterém se slučuje mentální tvořivost s citovým bohatstvím, hrdinská cesta životem, vyvažování, vytváření rovnocenných vztahů, tvořivost, navození bohatství a plodnosti, vyvážený rozvoj ženského a mužského principu.

Výklad Blázna:

Začátek cyklu nebo dobrodružství, riziko, které musí být přijato.
Odhaluje to, že staré způsoby a cesty jsou "prošlé", zastaralé a překonané, a podněcuje mocnou touhu po změně. Nová kapitola se otevírá a je zapotřebí ochoty vrhnout se do neznáma. Může se objevit neočekávaná příležitost k dobrodružství či úniku. Blázen odráží přání vyhledat nové způsoby, jak prožívat život, které se jeví jako nekonvenční nebo se jiným mohou zdát dokonce "bláznivé". Takovou výzvu nelze jen tak ignorovat, neboť je pravděpodobné, že věci jsou připraveny podstoupit změnu.

Blázen vykračuje na sám pokraj propasti. Nebezpečí obsažené v tak ukvapených či bláznivých impulzech je nutné, protože je potřeba změny nebo nové zkušenosti. V ranečku má minulé zkušenosti, jež se ho v současné době netýkají. Pod tíhou starých zkušeností by nemohl vykročit směrem k novým prožitkům. Blázen symbolizuje počátek podniku, kdy všE je dosud možné. Ač nepatří mezi nejtemperamentnější jako jiní, je zobrazen s očima zaměřenýma dopředu - do budoucna, což připomíná, že se netrápí tím, co leží před ním: věří v život a štěstí, dokonce i když se věci jeví ponuře. Nemůže nic ztratit, zato vše získat. Jeho strach - tygr zakusující se mu do stehna, jej nezastaví v jeho rozhodnutí, je si vědom všech rizik, však beze strachu. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ V JEHO ŽIVOTĚ JE UČINIT PRVNÍ KROK.

KLÍČOVÁ SLOVA:

Otevřenost, důvěra, připravenost riskovat, odvaha stát sám při sobě, svoboda, nezávislost, tvořivost, velký potenciál, možnost pro kvantový skok, naslouchání hlasu srdce.

 

Znamená to, že se pokoušíte uplatnit svou tvořivost, přiblížit se stavu vnitřní celistvosti a znovu získat svou odvahu. Důraz je kladen na duchovní cestu.                                                           

 

 

                                          I  MÁG

 

                                      „Ten, jenž komunikuje.“                                                                

i-mag.jpg Tato karta představuje cit pro správné načasování          a schopnost přizpůsobit se různým stylům komunikace, nadání v oblasti výtvarného a hudebního umění (větší sklon k hudbě), nadání na poli písemného a ústního projevu. Jsou dobří prostředníci a diplomaté. Naznačuje schopnost uplatnění se v masmédiích a v oboru public relations…lidé se zázračnou schopností dokonalé komunikace s porozuměním abstraktního myšlení, s odhodláním změnit zastaralé vzorce komunikace, při čemž potřebují citový prostor –  prostor pro přemýšlení, humor a schopnost navodit  radostnou atmosféru. Projevuje se zde velká touha po  upřímné komunikaci.

Výklad Mága:

Tvůrčí iniciativa, využití schopnosti a příležitosti k novým podnikům.

Mág nese číslo jedna, číslo tvůrčí síly a značí prozumění či inteligenci. Jde o svrchovanou moc intelektu. Má schopnost postřehnout čisté formy bytí. Mág spojuje svět bohů a lidí. Jeho nástroje, s kterými žongluje svědčí o jeho četných možnostech a nadáních. Mág oznamuje možnost pro nové důležité začátky, kdy je potřeba využítí přizpůsobivosti a všestrannosti, jen tak může být využita hojnost tvůrčí iniciativy a schopností. Upozorňuje, že zdroje síly a dynamismu jsou k dispozici, musíme si však zvolit směr, jímž se budeme ubírat. Pozitivní aspekt této karty je síla vůle a negativní strana slabé vůle nebo potřebě vše zmanipulovat tak, abychom nemuseli měnit svá jednání. Bipolarity této karty se dělí na Bílého a Černého Mága. Ovšem v této kartě je v Mágu znázorněna dokonalast vyvážení těchto vlivů a postojů. Dokážeme svým soustředěním vyhodnotit, kdy je pravý čas sdělení našeho stanoviska a rozhodnutí.

Mág je géniem ve využívání všech možností, které jsou mu k dispozici. Ve své dualitě tak představuje stejně tak pravdu jako lež. Zpochybňuje všechny zaběhlé představy a mínění , a tak se sám často jeví v pochybném světle. Jako tvořivá bytost však nezná žádné svědomí. K dosažení svých cílů používá všechny prostředky a metody. Pokušení zneužít svých schopností a možností je veliké. Jeho umění a obratnost mu propůjčuje nadřazenost a moc. Stále se pohybuje na rozhraní mezi černou (ego) a bílou (spirit) magií. Proto potřebuje stálou sebekontrolu, jelikož může svůj talent využít sobecky (černá magie) nebo je dát do služeb lásky a světla (bílá magie).

KLÍČOVÁ SLOVA:

Hravé zacházení se všemi formami komunikace, přizpůsobivost, genialita.

 

 Znamená to, že schopnost dokonalé komunikace  je pro Vás prioritou.
 
                                                     
 

 

 

                                                  II  VELEKNĚŽKA

 

                „Ta, jež je nezávislá a jež poznala sebe sama.“

 

ii-veleknezka.jpg

Člověk ovlivněn touto kartou je v rovnováze, vládne intuicí, má vhled, nezávislost a poznání sebe sama. Všechno, čeho je jí (Velekněžce) třeba, čerpá ze zdrojů ve svém nitru, aniž by omezovala sebe nebo druhé, má velkou nezávislost, která jí umožňuje být jak vnímavou, tak se prosazovat. Odevzdává se harmonii, kráse a rovnováze, je to bohyně Isis, která sedí na trůnu, obklopená vodním živlem, a před níž leží oáza oplývající bohatstvím. Umí ve svém nitru vyvážit mužský a ženský princip, prožívá úctu k sobě samé ve stavu vnitřní vyrovnanosti, s vědomím vlastní nezávislosti a s důvěrou ve svou intuici.
 

Znamená to, že začíná Váš tvořivý cyklus, ve kterém budete muset získat svou nezávislost, navodit rovnováhu tam, kde je třeba, zvýšit hladinu své sebeúcty a pochopit, že intuice je darem. Pocítíte velkou touhu být úplně sami. Pohyb u vody na Vás bude mít uzdravující účinky. Nastává čas, abyste objevili oázu ve svém nitru.

 

 

                                                   III  CÍSAŘOVNA

 

                    „Ta, jež vyživuje, utěšuje a zkrášluje.“

 

iii-cisarovna.jpg

 Tato karta projevuje hlubokou lásku k přírodě, vlohy  být dobrou matkou, silnou orientaci na službu druhým,  dokonalá rovnováha v citovém a mentálním projevu,  proto se nedá jednoduše označit za intelektuálku nebo  za citově založenou. Císařovna má silně vyvinutou  schopnost vést, nadání inspirovat a motivovat ostatní  ženy. Představuje velkou Matku Zemi neboli Venuši,  princip jin, receptivní stránku, ovládá ženskou  schopnost uvést své city do rovnováhy a má vyvinutý  smysl pro krásu. Její silně vyvinutá magnetická  stránka k ní přitahuje lidi, kteří ji vyhledávají, protože  se s ní cítí v bezpečí, má schopnost nejen dávat, ale i  přijímat. Má velkou touhu objevovat nevědomí a  poznávat vnitřní světy.

 
 
Znamená to, že se snažíte uvést do rovnováhy své city, ale také jste rozhodnuti začít o sebe pečovat, případně se zabývat otázkami týkající se mateřství nebo vlastní matky! Velmi tvůrčí období, doba, kdy je potřeba uchopit své vůdcovské schopnosti.
                                                                                                      
 
 
 

                                                 IV CÍSAŘ

 

              „Průkopník, stavitel, vykonavatel a vizionář.“

 
 
iv-cisar.jpg
Císař staví pevné základy a tvoří ve jménu příštích generací, rozený otec nebo silně otcovsky zaměřený. Má velkou touhu cestovat, po dobrodružství a změně, velké vůdcovské schopnosti, nadání vytvořit tvůrčí projekt a začít na něm pracovat, vlastní kariéra. Má potřebu být ve vůdčím postavení a spolupracovat s ostatními, taktéž rozenými vůdci. Zvláštní důraz klade na vnitřní vhled a vizionářské vnímání, má nadání ve všem, co je spojeno s viděním: film, fotografie, schopnost odhadnout, co je a co není životaschopné – kritikové, spisovatelé a umělci. Má vnitřní bohatství, soucit, hrdost a vznešenou jemnost. Poskytuje teplo a posiluje, má odevzdání tvůrčím procesům, možnosti uvádět něco nového do pohybu a potřebu proměňovat se vnitřně i navenek.
  
Znamená to, že jde u Vás o velmi rychlý pokrok kupředu, změny v kariéře, vhodný čas k dořešení některých záležitostí s otcem nebo autoritativními osobami, kde byste měli prokázat své vůdcovské schopnosti a zamyslet se nad otázkami vlastního otcovství. 
                                               
 
 

                                  V  VELEKNĚZ

 

                                          „Ten, jenž učí a dává rady“

 

 

v-veleknez.jpg Nadání zprostředkovat srozumitelně informace a inspirovat druhé, přitahován ke společenství, rodině, spolupráci. Osobní růst zajišťují situace, ve kterých učí sebe i druhé. Okouzlení akustickými vjemy a hudbou, nadání jak hovořit, tak naslouchat, snaha přetvořit ideje tak, aby přinášely hmatatelný užitek a daly se prakticky využít. Je to duchovní učitel, který chce ve svém snažení zúročit duchovní učení tak, aby se promítlo hmatatelně ve hmotě a zároveň zůstávat odevzdaný a věrný k neustálé otevřenosti k novým zkušenostem.
 
   
Znamená to že, pociťujete potřebu se hodně učit. Pokuste  se realizovat své myšlenky hmatatelným a praktickým  způsobem, hlavně v záležitostech rodiny. Můžete mít nové pracovní příležitosti na poli poradenství, vyučování, konzultací a v pozici manažera. Máte touhu po naprostém duchovním průlomu, po možnosti vyjadřovat svou tvořivost a po pocitu, že naplňujete svůj život. 
 

 

                                          VI  ZAMILOVANÍ

 

                                   „Ti, jež spojují protiklady“

 

vi-zamilovani.jpgNadání pro práci s lidmi všech věkových skupin, hluboké porozumění zákonu o jednotě protikladů a z toho plynoucí schopnost protiklady a paradoxy slučovat. Vztahy jsou důležitým bodem pro osobní růst a vývoj. Odevzdání se procesu sjednocování, snaha uvést do rovnováhy vnitřní aspekty dávání a braní, schopnost myslet na několika úrovních a díky tomu nacházet možnosti vzájemných souvislostí, které dovolí tyto, na první pohled protikladné celky sloučit a tím otevřít cestu k pochopení naprosto nových spojitostí. Nadání pro týmovou práci, při spolupráci s lidmi se zrychluje osobní vývoj a pokrok vpřed. Je to karta dvojčat neboli svatba protikladů. Hluboké vnímání a vhled pod povrch masky, kterou lidé nosí (dobří terapeuti). Potřeba cítit ve vztazích pohyb.

 
 
Znamená to, že se v nynější době soustředíte ponejvíc na vztahy. Doba, kdy některé vztahy prohlubujete a jiné omezíte, nebo dokonce ukončíte. Je to doba takzvaných trojúhelníkových vztahů, sňatků a rozvodů. Ze všech karet souboru odráží tato karta nejvyšší hladinu rovnováhy. Velké nadání pro práci s lidmi.
 

 

                                   VII  VŮZ

 

                      „Ten, jenž tvoří, motivuje a cestuje.“

 

vii-vuz.jpgNadání prosadit své myšlenky, rozhýbat projekty a  dát spád životním zkušenostem. Schopnost přivést lidi  a situace do pohybu, nadání pracovat na několika  úkolech současně, zájem se obyčejně rozprostře na  tří  až čtyři projekty, ideje a zájmy. Potřeba  různorodosti,  změny a stimulace, neslučující se s  nudou, zvyky a  rutinou. Potřeba domova jako  základny, ze které se  vychází a ke které se vrací,  nadání na mnoha úrovních,  proto snaha uniknout před  jakoukoli specializací. Silně vyvinutá potřeba  introspekce, proces rozhodování trvá  hodně dlouho,  s jednoduchostí proniká do vyšších stavů vědomí, má  vnější skořápku, která ochraňuje to,  co je uvnitř. Velká  touha následovat svou pravou cestu,  kterou udává  duchovní nitro.

 
 Znamená to, že nastává doba změn a pohybu,  možná budete realizovat změny ve spojení  s kariérou, rozhýbe se nějaká tvůrčí myšlenka  nebo projekt.

 

 

                           VIII  SPRAVEDLNOST    

 

              „Ta, jež zprostředkuje, napravuje a rozhoduje.“    

 

viii-spravedlnost.jpg
Velká potřeba jednoduchosti, průzračné jasnosti, spravedlnosti a rovnováhy. Schopnost se spravedlivě zhostit rozhodování v právních záležitostech. Talent, který se nejvíce projevuje ve třech profesích: psaní a publikování, právo a finance a v oblasti zdraví: léčení, medicína, případně umění, které léčí. Schopnost upravovat, slučovat a zkoumat různé ideje. Úkolem je navrátit rovnováhu a harmonii tam, kde chybí. Vnímání obráceno do nitra, zatímco shůry přijímá dokonale zformulované myšlenky. Své myšlenky zachycuje ve psaní, aby tyto ideje přinesla na zem. Alfa i omega jsou symboly na této kartě, které naznačují potřebu dokončit vše, co začne. Je zde neochota přistoupit na cokoli, co je příliš komplikované, touha vše okleštit od zbytečností a navodit stav průzračné jednoduchosti.
 
 
To znamená, že potřebujete navrátit rovnováhu do některých oblastí svého života, nastává také vhodná doba k psaní, nebo k tomu, abyste začali s dietou, případně uvedli do rovnováhy své finance.   
 
 
 

                               IX  POUSTEVNÍK

 

             „Ten, jenž medituje, filozofuje a je mudrcem.“

 

ix-poustevnik.jpgNemůže, ba nesmí, opustit či zradit své vnitřní hodnoty, má potřebu mít vztahy, které mají hluboký smysl, jinak dává před čímkoli světským a umělým přednost samotě, vrozená moudrost a schopnost ukazovat jiným cestu. Hledající, nadání vytvářet něco svýma rukama, touha uzavírat cokoli spojené s minulostí dříve, než učiní krok k něčemu novému, silné organizační schopnosti. Završení, dokonalost a introspekce. Devítka je číslem završení. Poustevník má moc motivovat a inspirovat druhé, jako zemské znamení si cení moudrosti těla, Země a procesů v přírodě, má hluboký vztah ke kráse, řádu a harmonii.

 

Znamená to, že je třeba, abyste dovedli ke konci záležitosti spojené s minulostí, můžete se také začít věnovat svému tělu, zkrášlit svůj domov, ale rovněž se můžete věnovat meditaci a introspekci. Možná budete hledat svého učitele, aby byl zrcadlem Vaší vnitřní moudrosti, nebo se Vy sami stanete učiteli pro druhé, abyste je inspirovali a motivovali. 

 

                                  X  KOLO ŠTĚSTÍ

 

                              „Bohatství, prosperita, štěstí.“

 

x-kolo-stesti.jpgOdhodlání proměnit život k lepšímu, neobvyklé příležitosti na poli financí a tvořivosti,schopnost nazírat situace, projekty i lidi z holistického hlediska, touha po průlomu a seberealizaci, nadání vytvářet bohatství na všech úrovních vědomí. Kolo je symbolem celistvosti, na kole spočívá Sfinx (je objektivní, protože, třímá meč moudrosti), opice (přizpůsobivost) a krokodýl (tvořivost), všechno podléhá změně a kolo se otáčí, je přitom potřeba zůstat objektivním, přizpůsobivým a tvořivým.

 

Znamená to, že jste ve svém nitru dospěli k rozhodnutí, dát svému životu pozitivní směr plný bohatství, buďte připraveni na nečekané příležitosti, možná, že dostanete dědictví. Nadešel průlom v procesu tvořivosti, jste přizpůsobivější a schopni hlubšího vhledu. 

 

 

                               XI  SÍLA / CHTÍČ 

 

                       „Síla vášně, uvědomění, síla života.“

 

xi-sila---chtic.jpgPociťováno i projevováno vzrušení a radost ze života, tvořivost se projevuje na mnoha úrovních, stejně tak touha poznávat život: Snaha plně vyjadřovat svůj tvůrčí potenciál, schopnost projevovat se otevřeně bez obranných rolí, masek nebo zdůvodňování, proč se chovám, jak se chovám. Nadání hrát divadlo a psycho-drama, vnitřní síla překonat a zkrotit vnitřní démony. Talent vnímání, vize, vhledu a intuice. Strach překonávaný svou tvořivostí, dávání vzniku nové tvořivosti.

 
Znamená to, že ve svém životě potřebujete více tvořivosti a vášně, kterým byste se mohli poddat s vědomím své převahy. Nastává vhodná doba k tomu, abyste se pokusili zkrotit své vnitřní démony a překonali strach spojený s tvořivostí, otevřeností, nahotou, která nemá proč se chránit, s důvěrou v Ducha svatého a s ochotou přijímat tvořivou sílu, která daruje život.

                         

 

                                  XII  VISELEC

 

                             „Ten, jenž transformuje.“

 

xii-viselec.jpgPřipravenost učinit průlom na úrovni zastaralých náhledů, představ a přesvědčení.Ochota obrátit svůj život i sebe sama vzhůru nohama, aby vznikla nová perspektiva pohledu na rutinní vzorce i situace, které spouští tytéž reakce. Schopnost vzdát se, odevzdaně přijímat a otevřít se všemu neznámému, hluboká touha po změně.

 
Znamená to, že jste odhodláni překonat určitý vnitřní blok. Nastává doba, kdy je třeba překonat všechny zastaralé opakující se vzorce, všechno, co bylo skryto, bude odhaleno. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

                     XIII  SMRT / ZNOVUZROZENÍ

 

              „Ten, jenž boří, odstraňuje a nově buduje.“

 

 
xiii-smrt.jpgOdevzdání změně, metamorfóze a transformaci, nadání překonávat vše, co omezuje, brání a překáží ve vývoji. Touha stát se ještě více sám sebou, odhodlání zanechat za sebou všechno, co vězní, a vykročit vpřed k růstu a rozmachu. Stejně jako motýl prochází procesem proměny z housenky v kuklu, ze které nakonec vylétne motýl, tak je symbolem duchovní transformace přeměna těla štíra v tělo hada, který svléká svou starou kůži a stává se orlem nebo ptákem fénixem. Takový je i proces, ve které m se zbavujeme zastaralých názorů, představ a myšlenek, při kterém přetínáme staré struktury, abychom vysvobodili něco nového.
 
 
Znamená to, že pro Vás nastává čas velké proměny, musíte se něčeho vzdát, aby mohlo vzniknout něco nového. Je to doba, kdy zasáhnete samou podstatu sebe sama, protože právě tam jsou zakořeněny struktury starého řádu, kterému jste sloužili, a jedině tak se Vám podaří zrodit v sobě něco nového. 
 

 

                      XIV UMĚNÍ / UMÍRNĚNOST     

 

                            „Ta, jež vytváří.“ „Alchymie.“

 

xiv-umeni---alchymie.jpgSchopnost dosáhnout vnitřní rovnováhy a celistvosti tvořivým procesem anebo manuální prací, mocné a jasné zprostředkování svých tvůrčích vloh svému okolí. Nadání uvést do rovnováhy a propojit svůj mužský a ženský vnitřní princip, jin / jang, tedy využívat vyváženě svou vnímavou stránku stejně jako sebe prosazující. Jde o alchymický proces, ve kterém se spojuje oheň (duchovní síla) a voda (city), a tak vzniká nový element, pára (mentální a duchovní tvořivost spojená s vášní). Nejvyšší forma umění je pěstování vztahu.

 
 
Znamená to, že cítíte silnou potřebu vyjadřovat se tvořivě, ale i potřebu dokonale zvládnout dualitu, která v nás vládne. Potřeba vytvořit něco nového v procesu slučování protikladů, jehož vzorcem je vyvážená mužská a ženská stránka naší osobnosti, proto Vás také přitahují vztahy. 
 

 

 

                            XV  ĎÁBEL / PAN         

 

          „Ten, jenž je plný humoru a navozuje rovnováhu.“   

 

xv-dabel.jpgOdhodlání vidět věci ve vnějším světě tak, jak jsou, a odpovídajícím způsobem reagovat. Schopnost nepodléhat odsudkům a názorům druhých o nás. Neobvyklá přitažlivost a smyslnost, smysl pro humor spojený se schopností smát se sobě samému, silný potenciál osobní energie, který dovoluje nejen tvrdě pracovat, ale i „tvrdě“ si užívat. Usmívající se kozel na kartě se nedá záležitostmi vnější reality jen tak lehce vyhodit ze sedla. Schopnost stát pevně nohama na zemi ve chvíli, kdy se postavíme tomu, co nás trápí. Karta humoru a sexuality (jediná karta se symboly genitálií). Třetí oko symbolizuje ochotu podívat se s vnitřním klidem na záležitosti vnitřního i vnějšího života. Hrozny jsou symbolem plodnosti, rohy skroucené do spirály představují odhodlání růst a měnit se, duha ve tvaru kruhu  je symbolem odevzdání se práci na vnitřní celistvosti. Anglické slovo devil znamená ďábel a čteno pozpátku lived znamená prožitý.

 

Znamená to, že k životu přistupujete s humorem, máte touhu po stabilitě a jistotě, máte zvýšenou schopnost tvrdě pracovat, ale i bavit se, vysokou hladinu smyslné a sexuální energie a snahu naučit se nepodléhat posuzování a názorům druhých. 

 

 

                                 XVI  VĚŽ

 

                  „Ten, jenž hoří, buduje, léčí a obrozuje.“

 

xvi-vez.jpgSilně vyvinuté nadání léčit, neobvyklé schopnosti rychlé vnitřní regenerace a obrození, silná potřeba neustále se zbavovat všeho, co je nepřirozené, umělé, falešné, podmíněné existencí něčeho jiného a toho, co nepochází z našeho pravdivého „já“. Talent dávat strukturu myšlenkám, návrhům staveb, projektům, odhalovat podstatné rysy osobnosti lidí, silně vyvinuté analytické myšlení. Na této úrovni probíhají největší vnitřní změny: duch prochází tělem a pálí všechno, co je umělé, anebo zastaralé a vnímat a vidět věci tak, jak jsou. „ Buďte k sobě jemní, když se proměňujete.

 
 
Znamená to, že nastává čas velkých vnitřních proměn, které budou ve Vašem dalším životě hrát velkou roli. Budování nových vnitřních struktur, vymýcení všeho, co je zastaralé a ztuhlé. Nastává doba k tomu, aby byla vyslovena pravda, zaměření se na zdraví, cvičení, zdravou výživu.
 

 

 

                                XVII  HVĚZDA 

 

                  „Ta, jež si důvěřuje a ctí sebe sama.“

 

xvii-hvezda.jpgZdravě vyvinuté vědomí vlastní hodnoty, schopnost projevit uznání druhým, což přitahuje uznání od okolí. Je to symbol dosažené slávy a osobního uznání, neobvyklé projevy tvořivosti ve dvou rozdílných oblastech, rozvinuté intuitivní vnímání a citlivost, vysoce vyvinutá schopnost předvídat.

 
Znamená to, že se zabýváte otázkami sebedůvěry a sebeúcty. Nastává doba, kdybyste měli pracovat na tom, aby se jak Vaše sebedůvěra, tak sebeúcta zvýšily a Vy je začali projevovat ve vnějším světě. Máte velkou touhu přijít s něčím novým a odvést dobrou práci. 
 

 

 

 

                               XVIII  MĚSÍC

 

                  „Ten, před nímž stojí volba.“ „Romantik“

 

xviii-mesic.jpgNadání proměnit problematické situace v pozitivní, odhodlání propracovat se náročnými situacemi a vztahy. „Romantik“, který si nepřeje být klamán a podváděn ani sám sebou ani ostatními, silný osobní magnetismus, často nutnost učinit volbu mezi dvěma možnostmi. Je to karta vztahů, líbánky skončily a nastala realita, tedy doba, kdy ve vztazích nastávají potíže, velká potřeba harmonie a snaha znovu stav harmonie nevodit, neustále jsme stavěni před těžká rozhodnutí. Vnitřní přesvědčení není ochotno tolerovat klam a iluzi, kterému sami dobrovolně podléháme nebo kterému nás vystavují druzí. Schopnost okamžitě rozpoznat neupřímnost.

 
 
Znamená to, že jste odhodláni postavit se jakýmkoli vlastním iluzím, ale i zhostit se těžkých rozhodnutí a vyřešit problematické vztahy.
 
 
 
 
 

                                XIX  SLUNCE   

 

               „Původce, spolutvůrce a spolupracovník.“

 

xix-slunce.jpgNeobyčejně vyvinutá schopnost pracovat v týmu, každá spolupráce dává možnost projevit sílu svého talentu. Vyzařování ohromné energie, vitality a síly: „kosmický tanec dvou principů na zelené hoře tvořivosti“, na spolupráci je nejpříjemnější možnost účastnit se něčeho, co je nové a originální, na této úrovni se vztahy stávají formou umění, partneři jsou podporování v tom, aby byli sami sebou. Tato karta je nejvyšší kartou vztahů v tomto souboru, cesta k vnitřní celistvosti cestou týmové práce.

 

Znamená to, že se zabýváte vztahy a spoluprácí, nové partnerství založené na spolupráci při tvůrčím projektu. Nastává doba, kdy budou přebudovány vnitřní struktury dlouho trvajících vztahů, milenci se stávají přáteli. 

 

 

 

                             XX  AEON / ÚSUDEK   

 

                     „Ten, jenž analyzuje, hodností a vidí.“

 

xx-aeon.jpgSchopnost okamžitě odhalit všechny souvislosti, pochopit, co může být zdokonaleno, nadáni inspirovat a motivovat druhé, dobře vyvinutý „zdravý rozum“ a vynikající úsudek. Odhodlání překonat odsuzování, hodnocení a kritiku, která směřuje k nám, ale i vlastní, nasměrovanou do okolí. Nadání s lehkostí propojit péči o rodinu s budováním kariéry, schopnost okamžitě zformulovat to, co nám bylo dáno intuicí, ale i schopnost zprostředkovat bezprostřední zkušenost. Karta symbolizující rodinu a vysokou plodnost, schopnost přivést na svět tři projekty a realizovat tři různé pracovní dráhy. Tvořivost, vitalita, energie a dynamická síla.

 
 
Znamená to, že jste odhodláni překonat odsuzování druhých, ale i jejich kritiku a hodnocení, které souvisí se třemi aspekty Vašeho „já“, s prací a tvořivostí, se členy Vaší rodiny, kteří jsou pro Vás důležití, a s vašimi vztahy. Možná, že budete chtít mít vlastní rodinu. Touha naučit se, jak nakládat s odsuzováním, které je namířeno od druhých vůči nám, a jak se postavit své vlastní sebekritice. Snaha propojit péči o rodinu s budováním kariéry je u Vás docela dobře uskutečnitelná.
 
 
 
 

                                  XXI  VESMÍR    

 

                         „Ten, jenž završuje a započíná.“

 

xxi-vesmir.jpgVelké nadání nejen uzavírat vše staré, ale současně při tom začínat něco nového, schopnost vnést změnu do zaběhaných a pevně vystavěných struktur různých organizací a institucí. Odhodlání růst a vyvíjet se, orientace na ekologii, touha poznat co nejvíce světů a lidí. Láska k cestování, schopnost překonat veškerá omezení a zábrany. Karta přechodu, protože úkol byl splněn a můžeme začít něco nového. Do věku 21 let bylo třeba překonat jistý vnitřní blok (sexuální). Ochota podstoupit cokoli, aby byl blok překonán. Oživli jste. Jste schopni nazírat všechno jako součást jednoho celku, je důležitá otázka zdraví.
 
 
Znamená to, že něco končí a současně něco začíná, je možné, že budete cestovat. Možná, že se budete chtít vrátit do školy. Touha uskutečnit změnu vnitřních struktur určité instituce, osvobození se od sexuálního bloku. 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář