Jdi na obsah Jdi na menu
 


POSVÁTNÁ GEOMETRIE

 

ÚVOD DO POSVÁTNÉ GEOMETRIE

 

1794663_10203105904909373_1017497261_n.jpg

 

Posvátná geometrie je základní jazyk vesmíru. V rámci jednoduchých principů posvátné geometrie je tvořen náš reálný svět, ať lidským okem viditelný či neviditelný tedy, jak mikrokosmos (uspořádání atomů, molekul a prvků), tak makrokosmos viditelný v přírodě (květy rostlin nebo šnečí ulita), či oběžné dráhy planet, sluncí a galaxií. 

 

                                   andromeda-galaxy.jpg

 

Je to nauka vycházející z klasické geometrie. Vyskytuje se v mnoha kulturách napříč historii a její metody můžeme nalézt v plánování a stavbách různých chrámů, kostelů, oltářů, mešit, posvátných studen nebo třeba návsí a také v duchovním umění. Má podobné historické základy jako numerologie, protože ve starověku se geometrie a aritmetika spojovaly v jeden celek a aritmetické zákonitosti byly vyznávány jen pokud měly oporu v geometrii.

 

                         31d9fcac8046c88a9a650dc7360cb2df.jpg

 

Pro některé je zakladatelem posvátné geometrie starověký filozof Platón, protože vybral 5 pravidelných mnohostěnů se shodnými stěnami, tzv. Platónská tělesa a ke každému přiřadil po jednom živlu. Ještě do dob Johannese Keplera (16.-17. století) mezi vědci přetrvávala víra v geometrickou podstatu světa.

 

                        platonska-telesa.jpg

 

Z novověku můžeme zmínit např. Dr. Roberta Moona, amerického fyzika, chemika a technika zapleteného do projektu Manhattan, který se zasloužil o objevy v jaderné fyzice. Vytvořil tzv. Moonův model atomu, ve kterém vyvozuje prostorové rozložení částic v atomu a periodicitu prvků na základě Platónských těles.

 

                          doctor-robert-j.-moon--1911-1989.jpg

 

Zastánci posvátné geometrie zdůrazňují, že v každé životní formě lze nalézt jednoduché geometrické vztahy, které jen dokazují geometrickou povahu vesmíru. Například včely vytvářejí plástve tak, že jejich buňky mají tvar pravidelných šestistěnů, schránky loděnek tvoří logaritmické spirály, růst rostlin dodržuje Lindenmayerův systém, sněhové vločky jsou formou fraktálů a lze nalézt mnoho dalších příkladů.

 

                          l-system.png

 

Posvátnou geometrii dnes najdeme také jako součást mandal - tzv. mandaly dle posvátné geometrie můžeme vytvořit pouze za pomoci kružítka. Stejně velké kružnice, které mají na svém obvodu středy dalších stejně velkých kružnic tvoří semeno, květ i strom života a jsou sami o sobě mandalou. Ve vzniklé "síti" můžeme najít řadu obrazců, symbolů a zákonitostí, kterých využívá i moderní architektura. Květ života je proto symbolem nejvyšší budovy světa Burdž Chalífy.

 

                           burdz-chalifa.jpg

 

MANDALA

Do našeho jazyka toto slovo přinesl psycholog C. G. Jung. Spojil tak východní filosofii se západní psychologií. Ve svém nejužším významu mandala znamená kruhový obrazec se středem, z něhož (či do něhož) směřují symetricky uspořádané tvary. Mandala však nemusí být pouze kruh, jak ukazují např. indické jantry – kruh ve čtverci (spojení božského s pozemským).
Dá se říci, že tyto obrazce obklopují člověka od nepaměti, vyskytují se ve všech dobách, ve všech kulturách a ve všech zeměpisných šířkách.

Mandala je také Jungem zmíňována ve spojitosti s archetypy bytostného já – self - nejzákladnější archetyp, jádro O; primárním symbolem je mandala (magický kruh); zralé self nejdříve ve středním věku, chce vytrvalost a moudrost.
 

Při studiu posvátné geometrie dochází k aktivaci či zrychlování přepínání z jedné mozkové hemisféry do druhé. Pravá mozková hemisféra má na starost levou část těla a vyhodnocuje intuicí, představivostí a kreativitou, neanalyzuje realitu, spíše ji vnímá jako přítomnost a člověk tak identifikuje současný okamžik. Levá mozková hemisféra analyzuje v čase a prostoru, rozlišuje časová období a zároveň vyhodnocuje, co je pro člověka dobré a co nikoliv.

Kreslením či pouhým pozorováním jednotlivých obrazů mandal či posvátné geometrie dochází ke sjednocování vnímání polarit a začínáme vstupovat do vědomí Jednoty.

 

                            hemisfery.jpg

Mandala jako taková je tedy pro lidstvo velkým přínosem na mnoha úrovních. Mandalu můžeme vnímat pouze z estetického či uměleckého úhlu pohledu, ale i přesto má na lidský mozek nedozírný pozitivní vliv a to psychoterapeutický. Kreslení mandal se nezřídka využívá v arteterapii (součást léčebné pedagogiky – léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit). Můžeme se také setkat s použitím mandaly, jako podpory při léčbě fyzických, psychických i psychosomatických obtíží.

Prof. Stanislav Gróf v interview o svých zkušenostech v terapii holotropním dýchání říká, že v konečné fázi terapie dochází k určitému fenoménu, kdy lidé uvolnění z traumatických prožitků, které opětovně prožívali v rámci terapie, začnou samovolně kreslit mandaly.

Při kresbě mandaly se člověk dostává do meditativního stavu, kdy se zpomalí procesy zpracovávání informací, než je tomu běžně a činnost mozku poklesne z hladiny Beta do hladiny Alfa. Během meditace má mozková kůra tendenci přejít do režimu offline. Mozkový lalok zpracovává smyslové informace o okolním světě, orientující se v čase a prostoru. Během meditace, aktivita v mozkovém laloku zpomaluje. Meditací se snižuje tok příchozích informací na pouhý pramínek. Meditací uvolňujeme spojení jednotlivých nervových drah a díky tomu jsme například méně úzkostliví. Zároveň se zvyšuje naše koncentrace, uvolnění a spouští se proces sebe porozumění, sebe odpuštění a sebepřijetí.  

Někteří lidé kreslí mandaly z důvodů kontaktu s anděly a jinými jemnohmotnými bytostmi. Já osobně jsem z počátku využívala kresbu mandal k porozumění sobě samé, k identifikaci mých strachů a odblokování hlubokých traumat, způsobených ztrátou nejbližších. Ač se člověku může zdát, že se se svými bolestmi v průběhu let vyrovnal, opak bývá většinou pravdou. Vytvořením mandaly v uvolněném meditativní stavu, se v naší automatické kresbě zrcadlí hlubinné stavy naši psýché a mandala nám v konečné podobě může o nás leccos prozradit. V další fázi pozorování našeho vytvořeného díla, dochází ke komunikaci vědomí s nevědomím a na povrch vyplouvají určitá sdělení o nás samotných respektive, co si o sobě sami myslíme. Tak můžeme konfrontovat své slabé stránky osobnosti a zdokonalit je silnými.

Úžasným zjištěním pro mne bylo, když mé do mandaly zakreslené niterné stavy, oslovovaly jiné lidi, rozvíjely v nich představivost, spouštěly jejich osobní pocity, které korespondovaly s mými ještě nezpracovanými pocity, aniž by dotyčný o nich cokoliv věděl. 

 

pa200356--2-.jpg

 

Téma posvátné geometrie a mandal je nekonečné, stejně jako vesmír, který se rozprostírá kolem nás a v nás. Výsledkem pochopení posvátné geometrie je, že vesmír se ve skutečnosti nerozprostírá kolem nás a v nás, nýbrž my jsme součástí tohoto nekonečného vesmíru, jsme bod vnímání dvou směrů: tam venku a tam uvnitř. Zákonitosti Všehomíra nás protínají všemi jeho energiemi a my se snažíme je pochopit. Skrze nás vesmír pokračuje do nekonečných dálav v obou směrech ve stále stejných, neměnných pravidlech. V tomto pojetí si můžeme být jistí, že všechno pochopit nestihneme, ale pochopit základní princip vesmírného tvoření ve hmotě můžeme.


                                10580266_10204504244987001_5842151220882354648_n.jpg


Tímto vás srdečně zvu na vesmírnou plavbu skrze mé citlivé senzory vnímání kosmických zákonitostí, které jsem v průběhu několika let zakreslila posvátnou geometrii v mandalách...a stále ještě nekončím :-)

 


POSVÁTNÁ GEOMETRIE JE TRANSFORMÁTOR MEZI VIDITELNÝM                                               A NEVIDITELNÝM SVĚTEM. 


 

                        2.-ja-a-svet-kolem.png

                                     Mandala „Já a svět kolem“

Kresleno po dobu dvou měíců cca 70 hod. začátkem roku 2014 v zápětí po dokončení mandaly Zlost. I tuto mandalu stejně jako Zlost jsem započala kreslit ve švýcarských končinách, kde jsem načerpávala novou energii po dlouhodobé nemoci a celkovém vyhoření. Dokončila jsem ji již doma v Ostravě.

Jde opět o introspektivní automatickou kresbu, která reprezentuje mé niterné uvědomování si sebe sama. Dalo by se obecně říct, že jsem takto ztvárnila své bytostné Já v protikladu k já.

Bližší vysvětlení bych přenechala na slovech C.G.Junga z jeho knihy o mandalách:
Při kresbě mandal jde zjevně o sebeléčebný pokus přírody, který nepramení z vědomého uvažování, nýbrž z instinktivního impulsu.

Zatímco kultovní mandaly vykazují pokaždé zvláštní styl a jako obsah omezený počet typických motivů, individuální mandaly používají takřka neomezené množství motivů a symbolických narážek, z nichž je snadno patrné, že se pokoušejí vyjádřit buď celek individua v jeho vnitřním nebo i vnějším prožitku světa, nebo jeho hlavní vztažný bod. Jejich předmětem je bytostné Já v protikladu k , které je pouze vztažným bodem k vědomí, zatímco bytostné Já v sobě zahrnuje celost psýché vůbec, vědomí i nevědomí. Nezřídka proto individuální mandala vykazuje jisté rozdělení na světlou a tmavou polovinu s jejich typickými symboly.“

Člověk je hoden toho, aby se staral o sebe samého, a ve své vlastní duši má to, z čeho něco může vzejít. Vyplatí se trpělivě pozorovat, co se v duši v tichosti děje ... 

 

                      4.-zlost.png

                                              Mandala „Zlost“

Mandala vznikala 14 dní v průběhu cca 40 hod. ve Švýcarsku (2014), kde jsem byla načerpat novou energii, čistý vzduch, poznat nové lidi a v tomto klidném rozpoložení ze mne prchala všechna energie nahromaděné zlosti, kterou jsem v sobě při kreslení objevovala.

Taktéž jde o automatickou kresbu a obrazec slouží jako vir k odsávání energie zlosti z prostoru a lidí.

Když máte zlost, lidé vám říkají, že se nemáte rozčilovat, protože to není správné. A co uděláte? Můžete zlost potlačit, udusit ji, doslova ji spolknout, ale pak pronikne dovnitř, do celého systému. Spolknete zlost a udělají se vám žaludeční vředy a dříve či později rakovina. Spolknete zlost a tím vzniknou tisíce problémů, protože zlost je jako jed. Ale co naděláte? Je-li zlost špatná, musíte ji spolknout.

Když se ve vás zlost probudí, pozorujte ji a budete žasnout, co se začne dít. Bude to možná největší překvapení ve vašem životě, protože díky bdělé pozornosti náhle sama zmizí.Transformuje se. Změní se v čirou energii, stane se z ní soucítění, odpuštění, láska. Nemusíte nic potlačovat, takže nejste zatíženi jedem.

Jakmile se dostaví zlost, bdělá pozornost ji pozře. Bdělá pozornost je zlatý klíč.

Prostě se snažte pochopit, co se děje, odkud zlost vychází, kde má kořeny, jak se objevila, jak funguje, jakou má nad vámi moc, jak vás dohání k šílenství. Předtím jste měli zlost a máte ji i teď, ale přibylo k ní cosi nového, prvek pochopení – pak se její kvalita změní.

Postupně zjišťujete, že čím víc chápete, co je zlost, tím méně se zlobíte. A když ji pochopíte úplně, zmizí. Pochopení je jako teplo. Jakmile dosáhne určitého bodu, voda se vypaří.

Do svého nitra vstupujte bez předsudků a zjistíte, co je zlost. Umožníte ji, ať vám sama odhalí, co vlastně je. Nevycházejte z žádných předpokladů. Jakmile odhalíte zlost v její úplné nahotě, v její naprosté ošklivosti, a poznáte její spalující oheň a vražedný jed, náhle zjistíte, že jste se od ní oprostili. Zlost zmizela.

A proč se na vás lidé zlobí? Ve skutečnosti se na vás nezlobí, ale bojí se vás. Strach lidi uzavírá. Jejich zlost je v podstatě strach naruby. Pouze člověk plný strachu dokáže rychle vzplát hněvem. Kdyby se nerozčílil, okamžitě byste poznali, že se bojí. Zlost je zástěrka. Když se rozčílí, snaží se vás zastrašit. Než si uvědomíte, že má strach, začnete se sami bát.

Nechce abyste věděli, že se bojí. A tak se snaží vyvolat ve vás strach, protože jen tak bude v klidu. Bojíte se a on už se nebojí – nemusí mít strach z toho, kdo má strach.

A kdykoliv se bojíte a zlobíte vy, snažíte se stejně tak skrýt strach za zlostí, protože strach by vás odhalil. Zlost kolem vás vytváří oponu, za níž se můžete schovat. Pamatujte si, že zlost je vždy strach postavený na hlavu.                                                                                    Osho

 

                          3.-kolobeh.png

                                             Mandala "Koloběh"

Je to má první kresba většího formátu (30x30 cm) z roku 2013 za použití matematiky a geometrie. U této mandaly jsem teprve zjišťovala, jak důležité jsou propočty celkového obrazu. Člověk se celý život učí, matematicky tato mandala vykazuje chybu, kterou jsem umně zamaskovala. :-)

Znázorňuje již podle názvu cirkulární vesmírný princip, který funguje stejným způsobem, jak v mikrokosmu tak makrokosmu. Mikrokosmos v tomto směru může být také chápan, jako psychologický proces - vzorec, kterým je člověk řízen z nevědomé oblasti (uložené vzpomínky, prožitky, traumata), jež se dle naprogramovaného vzorce spouští ve chvíli stimulace – vnějšími podněty. Naše reakce na určité podněty jsou stále se opakující do doby, než tento vzorec jednání uvolníme, porozuměním daného principu. Tento proces také znamená: vědomě zpracovávat vzpomínky uložené v nevědomí (nevíme o nich).

Odkaz v této mandale zní:

NAJDĚTE SVÉ SKRYTÉ VZORCE JEDNÁNÍ - REAKCÍ, DŮVOD PROČ NA URČITÉ PODNĚTY REAGUJETE, JAK REAGUJETE. TÍM SE PRINCIP CIRKULACE - OPAKOVÁNÍ VAŠICH REAKCÍ ZMĚNÍ - POVÝŠÍ, POLE PŮSOBNOSTI VAŠICH ENERGIÍ SE ROZŠÍŘÍ A ZMĚNÍ VAŠI REALITU.

COŽ PŘINÁŠÍ POCHOPENÍ URČITÝCH ŽIVOTNÍCH ZKUŠENOSTÍ VE VÁŠ PROSPĚCH. UKONČENÍ KOLOBĚH UTRPENÍ A SPUSTÍ SE NOVÝ MATEMATICKÝ VZOREC MYŠLENÍ, KTERÝM ZÍSKÁVÁME NOVÉ ZKUŠENOSTI A NALÉZÁME V SOBĚ SPÍCÍ SCHOPNOSTI, JEŽ JSME DOPOSUD NEVYUŽÍVALI.
 

Tento princip je podřízen věčnému koloběhu, tudíž v určité fázi nasbírání nových zkušeností a využití nových schopností, se tento cyklus opakuje. Je nespočet možností, jak se můžeme stále zdokonalovat. Brání nám v tom pouze vlastní přesvědčení, dogmata, předsudky. Najděme způsoby, jak se jich zbavit, jsou uloženy z jistých důvodů v našem nevědomí. 

 

                          5.-zmena.png

                                              Mandala „Změna“

Kresleno vzápětí za mandalou „Já“ po dobu jednoho měsíce cca 70 hod. V procesu sebeobjevování jsem docházela k postupné změně vnímání svého psýché a uvolňování ze svého vnitřního sevření, způsobeného potřebou ochránit se před vnějším nebezpečím. Pocity vnějšího nebezpečí potažmo záchrana svého života před vším a všemi, co lidskému životu škodí.

Jde tedy opět o automatickou kresbu, při které jsem vnímala své uvolňování strachů, skrytých hluboko v nevědomí, získaných zkušenostmi v průběhu mého života, ale také strachů, které jsem získala dědičnou posloupností nebo také těch, které nazýváme instinkty ve smyslu zachování života.

Porozuměla jsem rozdílu mezi strachy uměle pěstovanými (získanými zkušenostmi našími nebo druhých) a pudu sebezáchovy. Uvědomila jsem si, jak velmi mne mé strachy svazují a okrádají o životní energii. Při kreslení této mandaly jsem identifikované strachy propouštěla a ponechávala si pouze instinktivní reakce pro zachování života. V okamžiku tohoto uvědomění a urovnání si chaotického uspořádání strachů a pudu sebezáchovy, začala mnou velmi intenzivně proudit energie, kterou bych přirovnala k přírodnímu procesu v období jara, kdy se příroda probouzí k novému životu a rostliny začínají sát svými kořeny zemskou mízu - živiny ke svému rozkvětu.
 

Tato vnitřní změna probíhala pozvolna a jemně, vyžadovala určitou opatrnost, abych při prvních intenzivních návalech blahodárné energie, která mnou znovu začínala proudit, nepřehlédla staré nefunkční programy zapříčiněné špatnými zkušenostmi z předchozích let mého života.

ROZPOZNÁME-LI NAŠE VNITŘNÍ STRACHY – DÉMONY, KTEŘÍ NÁS OVLÁDAJÍ A SVAZUJÍ V NAŠEM PŘIROZENÉM PROJEVU A USKUTEČŇOVÁNÍ SVÝCH PŘÁNÍ A SNŮ, STÁVÁME SE SVOBODNĚJŠÍMI A NAŠE PŘÁNÍ SE ZAČÍNAJÍ V REALITĚ MANIFESTOVAT. 

 

                          6.-diamant.png

                                               „Mandala "Diamant"

Tato mandala vznikala v průběhu 2 let. Kreslila jsem ji v introspekci uvědomování si vlastních kvalit, které jsem v sobě objevovala a přesouvala z nevědomé oblasti do vědomí.

Diamant je nejtvrdším přírodním minerálem na světě a dle zkrystalizované formy uhlíku také nejstarším životem na naši planetě. Někteří vědci se domnívají, že je také původcem spuštění geneze samotné.

"Teorie hydrogenovaných diamantů se stala nejpravděpodobnější možností vzniku života," tvrdí vědci. Na Zemi vznikaly diamanty ve velkých hloubkách při extrémních tlacích a teplotách. Jednou z vědeckých tezí je také ta, že diamant je produktem a také pozůstatkem Velkého třesku.

Odkaz této mandaly zní:

"Nejušlechtilejší vlastnosti člověka jsou skryty hluboko v nás, pro jejich objevení je člověk životem veden bolestnými zkušenostmi, symbolizovanými „tlakem a vysokou teplotou“. Tzv. oprošťování se od povrchních žádostivostí a tužeb, ale také strachů, které naši pozornost od vnitřní moudrosti rozptylují.

Stejně jako C.G.Jung popisuje STÍNOVÉ ASPEKTY DUŠE, neboli negativní stránky naší osobnosti, které je nám za těžko přijmout za své. Posláním jakékoli zkoušky neboli výzvy, před kterou jsme postaveni, je přimět nás k tomu, abychom uplatnili své vlohy a talenty, jež nám umožňují výzvu přijímat z pozice osobní síly, nikoliv z pozice strachu. V našem nitru se skrývá dle učení staroegyptských kněží školy mystérií Oka boha Hóra těchto šelem 13, jež mohou být přemoženy našimi 27 talenty a stavy lásky a moudrostí, které mají větší sílu než ony záporné stránky.
 

Ve chvíli, kdy je náš vnitřní diamant nalezen, přichází další obtížná fáze školy života, jeho vybroušení do podoby briliantu. Tohle připodobnění znamená, že se člověk v průběhu broušení svých schopností potýká s tvrdostí opracovávání tohoto materiálu (sebe sama zdokonalovat). Tvrdou práci na sobě samých se stávají naše schopnosti dokonalejšími a člověk dosahuje nejvyššího stavu dokonalosti – briliantu."
Spíše než, že by člověk takového stavu za života dosáhnout mohl, jde zde o samotný proces, který si máme osvojit. ŽIVOT JE CESTA, NE CÍL.                         7.-matrix.png

                                              Mandala „Matrix“

Tuto mandalu jsem kreslila po dobu 2 měsíců cca 45 hod. v roce 2014. Zamýšlela jsem se nad systémovým prostředím (jakýmkoliv) a jeho rozhraním.

Mnoho lidí má samotný název spojen s něčím, co je špatné nebo škodlivé lidské společnosti či svobodnému rozhodování. Nic takového ovšem název Matrix nedefinuje. Význam tohoto termínu je mnohem zásadnější, je to MATRICE, MATICE, ZÁKLAD Z NĚJŽ SE NĚCO VYVÍJÍ (osnova, půdorys, kostra atd.).

V mé kresbě jsem se snažila zaznamenat tuto matrici v posvátné geometrii Metatronem a Merkabou prostupující skrze kruhy. Kruhy jsou zároveň průřezy tunelů vedoucí do dalších dimenzí (asociace s optickými kabely), kde se v dálce vytvářejí jiné matrice zpodobněné barevnou sítí v kruhu kolem nich. Tím je zřejmé, že v rámci jednoho Matrixu, na obrázku ohraničen hexagonem (také tvar matice a šroubu), platí určitá existenciální pravidla – zákony.

Opuštěním tohoto systému přecházíme automaticky do systému jiného, dalšího Matrixu. Svobodné rozhodování, v kterém Matrixu chceme žít nám tím pádem není upíráno, svoboda volby je tím zachována. 

 

                            8.-sila-moci.png

                                               Mandala "Síla moci"                                

Tuto mandalu jsem kreslila v rozmezí let 2013-2016, téměř tři roky. Její energie bylo složité a obtížné zachytit, což mne zpomalovalo a dlouho jsem se nevydržela soustředit.

Jelikož při práci se svým nevědomím jsem konfrontovala své vlastní slabé stránky, které mi bránily v uvědomění, že svou moc nad svým životem a přístupu k němu mám ve své MOCI.

V tomto procesu nejde pouze o teoretické uvědomění, ale také jeho praktikování ve svém osobním životě. Jak se říká teorie je sice fajn, ale praxe je naprosto jiná.

Zaměřila jsem se na svá vědomím nezpracovaná traumata, která jsem znala na vědomé úrovni, což v pozdější době umožnilo vynořování starých nezpracovaných traumat z nevědomí, která jsem již dávno zapomněla. (viz.další mandaly).

Mým záměrem tedy bylo při práci se svým nevědomím, soustředit se na svá skutečná přání (převážně z dětství), která souvisí s klidem duše, s láskou a úctou k sobě samé a ke všemu, co jsem v životě mohla prožít (jak dobrého, tak zlého), a co mne obklopuje a s radostí, že žiji...(prožila jsem klinickou smrt a smrt svých nejbližších).
 

Každá svá přání jsem v průběhu kreslení této mandaly v realitě uskutečňovala a zdárného cíle jsem po různých nesnázích dosáhla. Každou překážku za mým soustředěným cílem jsem chápala, jako výzvu k překonání svých přesvědčeních o sobě samé a překročení vlastního stínu. Po cestě se objevovali protihráči, kteří se mne snažili od mého cíle odrazovat nebo můj cíl oddalovat. I tehdy jsem si uvědomila, že záleží na mé vnitřní síle MOCI, zda podlehnu nebo se nevzdám.
V každé etapě za mým tehdejším cílem jsem se posadila k této mandale a zakreslila aktuální pocit z mé další zkušenosti v uvědomování si své "Síly moci".

V tomto procesu je velmi důležité propojit se s tzv. VNITŘNÍM DÍTĚTEM, tedy se sebou samým v době dětství a vzpomenout si na svá skutečná přání, která jsme si jako děti předsevzaly. V těchto bodech psýché totiž často dochází k vnitřním konfliktům, kdy náš vnitřní neklid nejsme schopni identifikovat odkud plyne. Jde tedy o nedodržení svého slibu sobě samému, který je ukryt pod nánosem prožitků od dětství do současnosti. Naše síla moci je tak oslabena a my tak o sobě často míváme špatné mínění. 

 

                             9.-vetrne-mlyny.png

 Mandala „Větrné mlýny“

Mandala vznikala v průběhu jednoho měsíce v září 2016 po dobu cca 60 hod. Symbolizuje povahový rys mnoha lidí, majících příliš velkou představivost neslučující se s realitou. Jejich jednání připomíná spíše Dona Quijota de la Manchu než skutečného bojovníka s nepřízní osudu či nepřáteli.

Někteří se neostýchají využívat lži či smýšlené příběhy, aby svůj nezodpovědný postoj vůči sobě samému potažmo druhým zakryli a nebyli spatření v pravém světle. S takovými lidmi je proto velmi obtížné na čemkoliv se dohodnout a energie této mandaly nás učí, takové rčené Dony Quijoty velmi rychle rozpoznat.

Boj s větrnými mlýny je vždy předem prohrán, tudíž je pro nás vždy výhodou takové lidi, kteří stále bojují s pomyslným nepřítelem či přeludem vlastní fantazie včas rozpoznat a do jejich osobního příběhu se nenechat zatáhnout.

Řeči se vedou a voda teče...takto je potřeba lidi se zmíněným charakterem brát a chápat.

Jde zde opět o automatickou kresbu, která vznikala v období, kdy na mne měla osoba se zmíněnými charakterovými vlastnostmi vliv a já jsem takto ztvárnila její osobnost.