Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co nám karty prozradí o našem osuduNáš osud řídí náš vnitřní svět, naše nevědomí...to, co je skryto v nás, vytváří naši realitu.

V tarotu existuje 9 konstelací, které vytvářejí archetypální schémata duše (v psychologii popsané C.G.Jungem - psychické obsahy před vědomým zpracováním).

Každé konstelaci vládne jedna karta, kterou je symbol Velkých arkán. Ta tvoří základ každé konstelace.

Co znamená konstelace?

Mimo souhvězdí, jež tvoří skupina hvězd pojmenovaná po nějakém zvířeti či předmětu, kterou svými liniemi připomíná, také znamená konstelace seskupení symbolů tarotu, vytvářející archetypální schémata duše.

Co znamená archetypální?

Původní typ, pratyp, praobraz, vzor, dokonalý vzorek určitého typu nebo skupiny. Řecky archetypon - archos = první + typ.

SYMBOLY, KTERÉ K SOBĚ PŘIROZENĚ PATŘÍ, VYTVÁŘÍ TZV. KONSTELACE. STRUKTURA, KTERÁ URČUJE TVAR TÉTO KONSTELACE, SE NAZÝVÁ ARCHETYPÁLNÍ MATRICE NEBOLI FORMA, JEŽ JEDNOTLIVÉ SYMBOLY V KONSTELACI PROPOJUJE.

Matrice - forma s negativním tvarem výrobku, sloužící k vytváření pravé podoby výrobku. Nebo také něco, co dává vzniknout novému celku s určitými společnými znaky.

Sečtěte celé datum svého narození, redukcí čísel k výsledku jednomístného čísla. Výsledek součtu tedy bude od 1 - 9.

Zde si můžete přečíst Archetypální matrici podle konstelace karty Velké arkány a Vašeho osudového čísla, které Vám součtem datumu narození vyšlo. Náš osud je ovlivněn naším předurčením. Jaké slabosti negativně ovlivňují náš život a jaké schopnosti naopak náš život obohacují? Které základní vlastnosti naší psýché je potřeba identifikovat a zdokonalovat, a které využívat k onomu zdokonalení? Svými silnými stránkami můžeme zdokonalovat ty slabé stránky naši povahy.


Číslo 1 - Konstelace Mág - Matrice archetypu DIAMANT

Číslo 2 - Konstelace Velekněžka - Matrice archetypu ŠÍP

Číslo 3 - Konstelace Císařovna - Matrice archetypu POHÁR

Číslo 4 - Konstelace Císař - Matrice archetypu KORUNA

Číslo 5 - Konstelace Velekněz - Matrice archetypu HŮL

Číslo 6 - Konstelace Zamilovaní - Matrice archetypu PILÍŘE

Číslo 7 - Konstelace Vůz - Matrice archetypu SPIRÁLA

Číslo 8 - Konstelace Vyrovnání / Spravedlnost - Matrice archetypu HVĚZDA

Číslo 9 - Konstelace Poustevník - Matrice archetypu MOST

 


                                 

I.
KONSTELACE MÁG 
Matrice archetypu DIAMANT

Lidé narození pod vlivem konstelace Mága, mohou s lehkostí využívat schopnost komunkace, ovládají přirozeně čtyři nástroje komunikace, a to dva talenty, ze kterých mohou čerpat, a dvě výzvy, jež vybízí k tvořivosti. Uskutečněním svého vnitřního archetypu Mága ve vnějším světě je TVŮRČÍ KOMUNIKACE.

Konstelace Mág odhaluje principy, které jsou s tvůrčí komunikací spojené:

- aby byla komunikace jasná a měla požadovaný účinek, musíme využít všech prostředků, které Mág ovládá.

Představují je 4 Esa:

- průzračné jasné myšlení (Eso mečů)

- otevřené srdce (Eso pohárů)

- jasná vize (Eso holí)

- jednoznačné jednání (Eso disků)

Lidé narození pod číslem 1 přilákají nejlépe své štěstí prostřednictvím tvořivosti, která je symbolizována kartou X Kolo Štěstí. Táto karta popisuje schopnost dát svému životu pozitivní směr uměním komunikace a vlastní tvořivostí. Tvořivost může být blokována strachem z toho, že neobstojíme - 10 mečů; Zkáza, ale i tím, že sami sebe stavíme do pozadí, nebo svůj projev podřizujeme cenzuře, čímž vzniká nepřirozené a nucené chování - 10 holí; Útlak. Tvořivost naopak podporuje, když bohatě využíváme svých vloh k uzdravující komunikaci, ale i bohatství, které spravujeme (to vnitřní bohatství) - 10 disků; Bohatství. Tvořivost se rozvíjí také díky důvěře ve svůj vnitřní hlas a ochotě následovat ho s pocitem uspokojení  - 10 pohárů; Nasycenost. Energii Mága i Kola Štěstí můžeme plně projevit teprve tehdy, když využijeme plný potenciál své životní síly, tedy XIX Slunce (jednička).

Univerzální matricí archetypu, který ztělesňuje konstelace Mág, je DIAMANT:

- diamant představuje úroveň vědomí společnou všem lidským kulturám a zosobňuje průzračnou jasnost, která prostupuje všechny úrovně vědomí. "Vědomí zářícího démantu", tak by se dala nazvat tato matrice podle budhismu, vědomí doprovázené jednoznačnými činy (tvořivost) a přesným formulováním (komunikace).

Člověk narozen pod číslem 1 je tedy osudem vyzýván k tomu, aby využíval svých schopností a dovedností a dával si pozor na své slabosti, které popisují tyto karty.

Zde si můžete přečíst význam každé karty, která dle součtu data vašeho narození popisuje princip, s kterým je vaše psýché konfrontováno:

I Mág
i-mag.jpg

 

Eso meče 
eso-mecu.jpg
Eso poháry 
eso-poharu.jpgEso hole
eso-holi.jpgEso disky
eso-disku.jpg

 

 X Kolo Štěstí
x-kolo-stesti.jpg 

 

10 meče
10-mecu.jpg10 poháry
10-poharu.jpg10 hole
10-holi.jpg10 disky

10-disku.jpg
 

 XXI Slunce
xix-slunce.jpg

 

 

 

 

Návrat na rozpis čísel


           

                

II.
KONSTELACE VELEKNĚŽKA
Matrice archetypu ŠÍP

Lidé narození pod číslem 2 mají vyvinutější vnitřní zdroj intuice a v této konstelaci jsou zahrnuty 4 vnitřní zdroje intuice. Uskutečněním svého vnitřního archetypu Velekněžky je způsob jakým se lidé projevují ve vnějším světě, a to určuje jejich sebedůvěra, ale i to, zdali jsou schopni se nechat svým nitrem vést a vnímat svou intuici, stejně jako to, do jaké míry jsou nezávislí.

Konstelace Velekněžka podporuje naši intuici, a tím i soběstačnost, a současně prohlubuje naše schopnosti nalézt pomoc ve svém nitru:

- aby byly intuitivní procesy na mentální úrovni přístupné, musí být naše mysl v první řadě v potřebných stavech, které nám Velekněžka připomíná. 

Představují je 4 psychické stavy:

- klid mysli (2 meče; Mír)

- láska a soucit (2 pohárů; Láska)

- vnitřní převaha (2 holí; Nadvláda)

- neustálá proměna (2 disků, Změna)

Lidé narození pod číslem 2 by se měli ve své životě pro uskutečnění svých přání a záměrů; zaměřovat na své vnitřní vedení intuice, které jsou přístupné mentální úrovni pouze tehdy, pokud je mysl ve stavu klidu - 2 pohárů; Mír a pokud naše srdce naplňuje cit lásky a soucitu - 2 pohárů; Láska. Intuice je pramenem energie, který má moc navodit harmonii a jednotu, a proto je můžeme využít k tomu, abychom mohli navodit rovnováhu, kde byla porušena, a vytvořit tak stav dokonalé rozvržených sil, ze kterého plyne vnitřní převaha - 2 hole; Nadvláda. Intuitivní proces není nehybný ani neměnný, ale neustále se proměňuje. Změna je jedinou konstantou - 2 disky; Změna. Pokud budeme jednat z pozice vnitřního klidu, lásky, rovnováhy a přizpůsobivosti, rozvineme svou sebedůvěru a uskutečníme v sobě princip Velekněžky, princip intuice a vnitřního vedení.

Když jednáme s vášní a osobní sílou - XI Síla/Chtíč (dvojka), znamená to, že se v nás projevuje energie Velekněžky neboli vědomí toho, že naše vnitřní krása zkrotila zvíře v našem nitru. A právě z této pozice síly jsme schopni pohlížet na osobní i pracovní záležitosti z široké perspektivy a s vědomím celého kontextu - XX Aeon (dvojka). Aeon dodává, že Velekněžka (II) využívá intuici ve svém bystrém úsudku, který je jí ku pomoci při vytváření nových struktur ve vztazích i kariéře. Bystrý úsudek mimo jiné představuje umění odhadnout, kdy je vhodné svůj názor projevit, a přijmout tak výzvu ke zhodnocení, a kdy je lépe mlčet. Důvěřujeme-li své intuici tak, že ji následujeme ve svých činech, můžeme svobodně projevovat svou osobní sílu. Naše intuice uvádí v pohyb šíp a náš záměr udává jeho směr.

Univerzální matricí archetypu vyjádřeného konstelací Velekněžka je ŠÍP :

- šíp znázorňuje vědomí cíle, záměr cíle dosáhnout a zásah do černého.

Člověk narozen pod číslem 2 je tedy vyzýván k tomu, aby uklidňoval svou mysl a vnímal více svou intuici, která mu pomáhá navodit stavy mysli a uskutečňovat způsoby svých přání a záměrů, jak popisují tyto karty.

Zde si můžete přečíst význam každé karty, která dle součtu data vašeho narození popisuje princip, s kterým je vaše psýché konfrontováno:

II Velekněžka
ii-veleknezka.jpg

 

 
2 meče
2-mecu.jpg2 poháry
2-poharu.jpghole
2-holi.jpg2 disky
2-disku.jpg

 

 

 

 

XI Síla/Chtíč
xi-sila---chtic.jpg    

 

 

 

XX Aeon
xx-aeon.jpg

 

 

 

 

Návrat na rozpis čísel


                   

 

III.
KONSTELACE CÍSAŘOVNA
Matrice archetypu POHÁR

Lidé narození pod číslem 3 mají za úkol ve svém životě zbavovat se destruktivních vzorců chování a myšlení a projevit větší snahu přispět svým dílem celému vesmíru. Tato konstelace popisuje tři vnitřní zdroje lásky a jednu výzvu či překážku, která stojí projevu naší lásky v cestě.

Konstelace Císařovny nás učí projevovat více lásky oproti destruktivním vzorcům chování a myšlení a takto vykonávat dílo ve prospěch celého vesmírného stvoření:

- abychom překonali jediný negativní vzorec našeho jednání v záležitostech lásky musíme rozeznat náš zdroj lásky, který destruktivní myšlenky rozpustí a na něž nám Císařovna poukazuje.

Představují je 3 zdroje lásky překonávající 1destruktivní vzorec:

- pocit celistvosti a opravdovosti (3 hole; Ctnost)

- projev hlubokých citů (3 pohárů; Hojnost)

- vytváření svých záměrů s vědomím svého cíle (3 disky; Dílo)

- smutek (3 mečů; Žal) 

Lidé narození pod číslem 3 se mají naučit vnímat své vnitřní zdroje lásky, aby tak dokázali lépe rozpouštět negativní sklon své mysli - setrvávání ve stavu smutku a to i bez vnějších podnětů. Tento stav smutku je jejich součástí a životní úkol je tento smutek rozpustit. Uskutečněním vnitřního archetypu Císařovny je tedy porozumění svým projevům lásky. Pokud jednáme z pozice celistvosti a jsme opravdoví - 3 hole; Ctnost, když projevujeme své hluboké city - 3 pohárů; Hojnost, a jestliže jsme si současně vědomi svého cíle a záměru, ale i priorit a závazků, umožní nám to vložit to nejlepší ze sebe do všeho, co děláme - 3 disky; Dílo. Takto můžeme svůj smutek vyléčit - 3 mečů; Žal.

Pokud už nejsme nadále ochotni se nechat svazovat omezeními, která jsme si na sebe sami vymysleli, a chceme se zbavit destruktivních vzorců svého chování a myšlení a jestliže jsme schopni vše kolem sebe obrátit vzhůru nohama včetně sebe, abychom získali novou perspektivu pohledu na staré problémy, překážky a závislosti - XII Viselec (trojka), pak se nám podaří projít procesem transformace,  ve kterém se touha vše ovládat promění v důvěru a odevzdání. Princip lásky uplatňujeme ve chvíli, kdy jsme ochotni důvěřovat, oddat se proudu života a překonat své ego, což je podstata Viselce. Jakmile jsme se jednou starým vzorcům postavili a podařilo se nám je překonat, otevřou se před námi nové světy v našem nitru i mimo něj - XXI Vesmír (trojka). Vesmír ztělesňuje lásku vysílanou do všech struktur lidského společenství, do všech lidských kultur a vůbec do celého světa. Jde o univerzální princip lásky, která má moc uzdravovat ze smutku všechny bližní i celou Zemi. Velký úkol mají tito lidé, mají být příkladem pro ostatní, jak člověk dokáže ovládat své ego a šířit lásku kolem sebe a také do celého Vesmíru.

Univerzální matricí archetypu vyjádřeného konstelací Císařovna je POHÁR:

- pohár je symbolem citů a v této konstelaci poukazuje na schopnost naplňovat svou vlastní emocionální stránku, schopnost láskyplně pečovat, milovat, utěšovat a uzdravovat sebe sama stejně tak jako druhé. 

Člověk narozen pod číslem 3 má za úkol svůj život vést tak, aby prokazoval sobě a ostatním lásku, která se šíří do všech struktur jeho vnitřního a vnějšího světa a tak se stal spojovacím článkem pro přísun lásky do Vesmíru a zpět. Všichni lidé narození pod číslem 3 jsou tudíž stále zmítání ve smutku, jelikož si neuvědomují, že projev lásky k přírodě, lidem a vesmíru mají projevovat na prvním místě oni a neočekávat, že jim bude láska a uznání projevováno od ostatních. Porozumět tomuto principu vám mohou pomoci tyto karty.

Zde si můžete přečíst význam každé karty, která dle součtu data vašeho narození popisuje princip, s kterým je vaše psýché konfrontováno:

III Císařovna
iii-cisarovna.jpg
 

3 hole
3-holi.jpg3 poháry
3-poharu.jpg3 meče
3-mecu.jpg3 disky
3-disku.jpg
 

XII Viselec
xii-viselec.jpg

 
XXI Vesmír
 xxi-vesmir.jpg

 

 

 

Návrat na rozpis čísel


 

IV.
KONSTELACE CÍSAŘ
Matrice archetypu KORUNA

Lidé narození pod číslem 4 mají za úkol v tomto životě odhalit své schopnosti osobní moci a vůdcovství. Tato konstelace se nás snaží přimět k tomu, abychom své kvality vůdcovství ovládali a projevovali tak, aby pozvedaly nejen nás jako vůdce, ale i ostatní.

Konstelace Císař nás učí jednat svobodně a bez lpění, obzvláště ve chvílích konců a nových začátků, a s vědomím toho, že přijde zázrak nového života. Jsme prosti strachu, neboť využíváme čtyř zdrojů vůdcovství, které nás vedouk tomu, že svou mocí pozvedáme sebe i ostatní:

- abychom dokázali uchopit své vůdcovské schopnosti a osobní moc bez omezení zestrachu, že tento úkol nezvládneme, musíme postupovat dle Císařových dovedností.


Konstelace Císař obsahuje čtyři zdroje, díky kterým je možné ovládnout osobní moc a vůdcovské schopnosti:

- musíme být schopni řešit konflikty vyjednáváním či cestou příměří (4 meče; Příměří)

- zároveň musíme v nitru prožívat citové naplnění (4 poháry; Nadbytek)

- musíme umět projevit svou vnitřní celistvost a realizovat své uskutečnění (4 hole; Uskutečnění)

- naučit se pozvednout ducha svého i ostatních (4 disky; Moc)


Lidé narození pod číslem 4 by se měli v tomto životě naučit projevovat vůdcovství zbavené strachu, jež mají svou moc pevně v rukou, ale přesto nejsou závislí na výsledku. Abychom mohli uvolnit svá pouta a vykročit svobodně kupředu(Smrt/Znovuzrození XIII), musíme být klidní, s jasným vědomím řešení (4 meče; Příměří), s pocitem, že vše bylo dokonáno a završeno (4 hole; Uskutečnění). A abychom mohli začít něco nového, plni odvahy a beze strachu Blázen 0, musíme uchopit svou osobní sílu a projevit ji jako svou moc (4 disky; Moc), stejně tak jako musíme následovat cestu, se kterou prožíváme vnitřní souznění (4 poháry; Nadbytek).

  Univerzální matricí archetypu vyjádřeného konstelací Císař je KORUNA:

- znázorňuje univerzální symbol rozšířeného vědomí, uchopení osobní moci a vůdcovských kvalit. Ve všech kulturách hrají čelenky a koruny roli symbolu potvrzujícího vědomé vůdcovství, jsou prokázanou úctou tomuto vyššímu vědomí.


Člověk narozen pod číslem 4 má za úkol svůj život vést tak, aby dokázal druhé vést za společnými cíly, přičemž nesmí být ovládán pouze svým vlastním egem. Musí umět vnímat své okolí, které je mu nápovědou, jak má jako vůdčí osobnost rozhodovat. V případě, že je člověk přesvědčen o svém stanovisku bez ohledu na druhé, jeho vláda nad druhými bude dříve nebo později svržena. Jako dobrý vůdce společnosti nebo rodiny musí člověk narozen pod 4 vždy rozhodovat tak, aby ostatní pozvedal a podporoval, jen tak dává druhým najevo své uvědomělé a rozšířené vědomí a ostatní ho rádi budou následovat a ctít. Porozumět tomuto principu vám mohou pomoci tyto karty.

Zde si můžete přečíst význam každé karty, která dle součtu data vašeho narození popisuje princip, s kterým je vaše psýché konfrontováno:

IV Císař
iv-cisar.jpg

 

 

 

 

4 meče
4-mecu.jpg4 poháry
4-poharu.jpg4 hole
4-holi.jpg4 disky
4-disku.jpg

 

 

 

 

0 Blázen
0-blazen.jpg

 

 

 

 

XIII Smrt
xiii-smrt.jpg

 

 

 

 

 

Návrat na rozpis čísel


 

V.

KONSTELACE VELEKNĚZ

Matrice archetypu HŮL

 

Lidé narození pod číslem 5 mají za úkol v tomto životě překonat destruktivními stavy mysli o sobě samém a podceňování svých schopností, čímž se nemohou napojit na svého vnitřního učitele.

Konstelace Velekněz nás učí, jak v tomto životě dosáhnout moudrosti procesem, který zmírňuje konflikt v našem nitru tak, že začneme čelit výzvám a otevřeně se jim postavíme.

- abychom takového stavu dosáhli, musíme identifikovat čtyři výzvy bránící nám v tom, abychom našli svého vnitřního učitele.

Konstelace Velekněz obsahuje 4 hlavní lekce, které nás vedou k poznání a moudrosti a kterými musí vnitřně projít celé lidstvo. Jakmile jimi projdeme, přijmeme poučení, které nám tyto životní výzvy a zkoušky předaly:

- výzvu k tomu, abychom jako jednotlivci překonali svůj sklon pomýšlet na prohru nebo dokonce prožívat  strach, že neobstojíme (5 mečů; Porážka)

- výzvu, abychom se naučili vyrovnávat s city, které vyvolávají zklamání (5 pohárů; Zklamání)

- výzvu, abychom začali naslouchat své intuici a důvěřovali jí, což nám pomůže překonat pocity úzkosti a frustrace (5 holí; Spor)

- výzvu k tomu, abychom udrželi svou průzračně jasnou mysl v přítomnosti, aniž bychom se vraceli k minulosti nebo přemýšleli o budoucnosti, čímž se zbavíme svých obav (5 disků; Soužení).


Lidé narození pod číslem 5 mají v tomto životě dosáhnout vnitřní moudrosti a tu využívat jak ve svém osobním životě, tak se naučit předávat jí svému okolí. Moudrost je procesem, který zmírňuje konflikt v nitru i ve vnějším světě. Když cítíme potřebu uskutečňovat princip alchymie, který spočívá ve slučování jednotlivých celků s cílem vytvořit něco významnějšího ve vnějším světě (Umění/Umírněnost XIV), znamená to, že v našem nitru se tak projevuje Velekněz, jemuž je vlastní lekce udělovat, ale i přijímat. Karta Umění zastupuje princip slučování protikladů a paradoxů. Toto pravidlo synergického spojování formuje základ našeho uměleckého vyjádření, neboť pravá tvůrčí síla má moc zažehnat konflikt. A to je úkolem konstelace Velekněz.

Univerzální matricí archetypu vyjádřeného konstelací Velekněze je HŮL:

- šíření poznání či moudrosti, hůl (proutek) je západním symbolem, jeho orientální obdobou je „zpívající rákos“, a u původních indiánských kultur Ameriky je to „mluvící hůl“.

Člověk narozen pod číslem 5 má tedy v tomto životě pracovat na svém zdokonalení procesem přemožení svých strachů, o kterých je výše psáno. Tyto výzvy mají sloužit k tomu, abychom se naučili životní lekce přijímat pro ponaučení, nikoliv pro rozvinutí strachů, že se situace budou opakovat. Situace se budou opakovat stále dokola, dokud nepochopíme, že jde o učební proces pochopení vesmírných zákonů, které nás upozorňují na naše chyby či dogmata, které odmítáme opustit. Při porozumění této životní školy přichází další fáze a to, své prožité lekce udělovat druhým a pomáhat jim a touto školou života je doprovázet. Porozumět tomuto principu vám mohou pomoci tyto karty.

Zde si můžete přečíst význam každé karty, která dle součtu data vašeho narození popisuje princip, s kterým je vaše psýché konfrontováno:


V Velekněz

v-veleknez.jpg

 

 

 

 

 

 

 

5 meče

5-mecu.jpg5 poháry

5-poharu.jpg5 hole

5-holi.jpg5 disky

5-disku.jpg

 

 

 

 

 

 

 

XIV Umění

xiv-umeni---alchymie.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Návrat na rozpis čísel

 


 

 

VI.

KONSTELACE ZAMILOVANÍ

Matrice archetypu PILÍŘE

 

 

Lidé narození pod číslem 6 mají za úkol v tomto životě naučit se

vyrovnávat dualitu navzájem se doplňujících protikladů tím, že podporují

princip příbuznosti.

Konstelace Zamilovaní nás učí slučování protikladů, kdy dva lidé, myšlenky nebo vize či protikladné stránky naší osobnosti vytváří svým sjednocením větší celek. Tomuto spojení se v mýtech říká cesta dvojčat.

- abychom takového stavu dosáhli, musíme využívat čtyřech klíčů k udržení si spokojených vztahů, které nás citově naplňují.

Konstelace Zamilovaní nabízí 4 klíče, jak si udržet spokojený vztah na jakékoliv úrovni. Pomocí těchto klíčů můžeme potenciál této konstelace plně rozvinout a projevovat ve vnějším světě a ukáže se, že ve vyváženém vztahu nemůže chybět humor a veselá nálada:

- je potřeba být objektivní a vidět věci tak, jak jsou (6 mečů; Věda)

- okořenit vztah hravostí a potěšením (6 pohárů; Rozkoš) 

- naučit se přivodit vítězství, ve kterém oba partneři vítězí (6 holí; Vítězství) 

- což poskytne oběma stranám důvod k pocitu, že vztah je úspěšný (6 disků; Úspěch) 

Lidé narození pod číslem 6 se mají v tomto životě naučit spojovat protiklady především v sobě samém tak, aby pochopily, že jako celek vytvářejí nové prožitky v oblasti vztahů, které jsou v mnohem větší rovnováze. Když projevujeme smysl pro humor (Ďábel / Pan XV), pak jsme schopni sjednocovat protiklady, ale i řešit konfliktní situace ve svých vztazích, stejně jako v našem nitru. Když nebereme věci příliš vážně, abychom neztratili svůj klid, můžeme prožívat stav naprosté rovnováhy bez toho, abychom byli závislí na svých „pilířích“, a přesto s nimi můžeme zůstat v důvěrném vztahu.

Univerzální matricí archetypu vyjádřeného konstelací Zamilovaní jsou PILÍŘE:

- symbol rovnováhy, který má všeobecnou platnost, jedinečnost oproti příbuznosti, prostor oproti hranicím, oddělenost oproti jednotě, brána, kterou se dá projít mezi dvěma možnostmi.

Člověk narozen pod číslem 6 má v tomto životě překonat své vnitřní konflikty založené na oddělené perspektivě protikladných sil, které ve skutečnosti jsou jedním celkem opačných polarit. Bipolární celek je tedy cíl našeho vnitřního vnímání vztahů, které se vzájemně doplňují, ač se jeví, jako naprosto nesourodé. Jde tedy o překonání rozpolcené objektivity, která je v našem nitru zdrojem nefunkčních vztahů na úrovni reality. Při porozumění sloučení duality, se nám vytvoří nový obraz, který bude výsledkem naplnění našich citových potřeb ve vztazích na jakékoliv úrovni.

Zde si můžete přečíst význam každé karty, která dle součtu data vašeho narození popisuje princip, s kterým je vaše psýché konfrontováno:

VI Zamilovaní
vi-zamilovani.jpg

 

 

 

 

6 meče
6-mecu.jpg6 poháry
6-poharu.jpg6 hole
6-holi.jpg6 disky
6-disku.jpg

 

 

 

 

XV Ďábel
xv-dabel.jpg

 

 

 

Návrat na rozpis čísel


 

VII.

KONSTELACE VŮZ

Matrice archetypu SPIRÁLA

 

Lidé narození pod číslem 7 mají za úkol v tomto životě, naučit se duchovně

růst tak, že zůstávají v pohybu a změně.

 

Konstelace Vůz nás učí, jak navodit v našem nitru změnu, která

je aktivována naší odvahou, začít ve svém životě bourat jeho

zastaralé vnější struktury, jež nejsou schopny žít samy o sobě,

nýbrž jejich existence je něčím podmíněná.

 

- abychom dokázali vymanit se z rigidně zaběhnutých vnitřních systémů,

které prokazují svou zastaralost a tím pádem nefunkčnost, musíme

podstoupit tři výzvy a k dispozici máme 1 talent.

Konstelace Vůz nabízí tři výzvy, kterým se musíme postavit v procesu růstu a současně jeden talent, který udržuje tento proces v pohybu:

- musíme odolat svým slabostem a závislostem (7 pohárů; Zkaženost)

- musíme identifikovat své strachy ze selhání i z úspěchu (7 disků; Neúspěch)

- musíme porazit své vnitřní přesvědčení, že stejně nemá nic smysl (7 mečů; Marnost)

- musíme si uvědomit, že máme k dispozici odvahu, která nám pomůže
přerušit vlastní blokaci toho, co si sami přejeme (7 holí; Odvaha)
 

Lidé narození pod číslem 7 se mají v tomto životě naučit, přestat odolávat změně, která je pro ně přínosem a které brání svými slabostmi a závislostmi (7 pohárůZkaženost), této pozitivní změně staví do cesty svůj strach ze selhání, ale i strach z toho, že by úspěch přeci jen mohli mít (7 disků; Neúspěch) a blokují ji tím, že si  namlouvají, že stejně nemám nic smysl (7 mečů; Marnost). Jde o sklon blokovat v mysli všechno, co si přejí. To zpomaluje jejich vývoj a zabraňuje tomu, aby se jejich uvažování změnilo. Jakmile tyto vnitřní bloky překonají, budou moci na své cestě pokračovat, aniž by byli ochotni vzdát se toho, co pro ně má hodnotu, což vyžaduje odvahu (7 holí; Odvaha).

Začnou se rovněž zbavovat některých stránek své osobnosti, které jsou nepřirozené a které už překonali. Probíhá proces obrody a obnovuje se jen to, co je aktuální. Vnitřní změna, která se promítá i na vnější úrovni do jejich jednání a chování, je symbolizována Věží (XVI). Jde o proces, který jim pomáhá pochopit, co z jejich představ o sobě sama skutečně odpovídá pravdivému obrazu jejich duše, bez ohledu na rodinné či společenské předurčení či na vlastní ego. Umožňuje jim rovněž pochopit, že pokud u sebe existenci čehokoli podmiňují existencí něčeho jiného druhých, sami v sobě si budují hranice, které omezují jejich obzory. Vyvíjíme se na své cestě podobné spirále a daří se nám víc a víc projevovat svou pravou podstatu prostřednictvím změny (Vůz VII), která nás nutí, abychom pracovali na kultivaci svého pravého „já“ (Věž XVI).

Univerzální matricí archetypu vyjádřeného konstelací Vůz je SPIRÁLA :

- symbol růstu a evoluce, postup na vyšší stupně. Tato matrice obsahuje tři výzvy a jeden zdroj energie potřebný k tomu, abychom ve zkoušce obstáli a mohli se dále vyvíjet a růst.

Člověk narozen pod číslem 7 má tedy ve svém životě překonat své vlastní vnitřní překážky k tomu, aby se mohl dále vyvíjet a růst. Musí rozpoznat své negativní postoje v rámci jakékoli situace, která ho v životě vyzývá, aby tyto negace proměnil svým talentem, který má k dispozici a to je odvaha. Pokud setrvává ve svých negativních postojí jeho život se stává obklopen temnotou, kterou ovšem vidí pouze on a nedovolí mu tak vidět světlo na konci tunelu. Sedmičky často viní své okolí z vlastních nezdarů, aniž by si přiznali, že svou odvahu nevyužívají a jejich růst je tak odsouzen ke stagnaci.

 

Zde si můžete přečíst význam každé karty, která dle součtu data vašeho narození popisuje princip, s kterým je vaše psýché konfrontováno:

 

VII Vůz

vii-vuz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

7 poháry

7-poharu.jpg7 disky

7-disku.jpg7 meče

7-mecu.jpg7 hole

7-holi.jpg

 

 

 

 

 

 

XVI Věž

xvi..jpg

 

 

 

 

Návrat na rozpis čísel


 

VIII.

KONSTELACE SPRAVEDLNOST

Matrice archetypu HVĚZDA

 

Lidé narození pod číslem 8 mají za úkol v tomto životě získat zpět svou

rovnováhu svou přirozeností a naučit se nepodléhat své iluzi a

sebeklamu.

Konstelace Spravedlnost nás učí jak se zbavit

potřeby potlačovat svou přirozenost a jak se

projevovat přirozeně bez vynaloženého úsilí.


- abychom získali zpět svou sebeúctu musíme rozpoznat stavy naši

mysli, které nás z této rovnováhy dostávají.

 

Konstelace Spravedlnost nabízí 2 výzvy, které nás dostávají do chaosu

a 2 talenty, které nám pomáhají nabýt znovu rovnováhy:

 

- přílišné analyzování vyvolává pochyby (8 mečůVměšování)
 

- přeceňování svých možností má za následek netečnost (8 pohárů;

Netečnost)
 

- naše vnitřní moudrost nás podporuje v prozíravosti (8

disků; Prozíravost)
 

- další naší oporou je schopnost rychle reagovat (8 holí; Rychlost)


Lidé narození pod číslem 8 se mají v tomto životě naučit, udržet si

svou rovnováhu, která prostupuje všechny oblasti jejich života a

vyzývat na souboj závoj iluzí a sebeklamu. Základem tohoto

archetypu je sebeúcta. Protože pokud nemáme potřebu potlačovat nic

ze své přirozenosti a jsme schopni se projevovat bez vynaložení

jakéhokoliv úsilí, znamená to, že naše sebeúcta je v pořádku.

Tehdy prožíváme pocity vnitřní rovnováhy.

 

O vnitřní rovnováhu nás mohou připravit dva stavy mysli, a to přílišné

analyzování, jež vyvolává pochyby a snahu zasahovat do přirozeného

chodu věcí (8 pohárů; Vměšování) a netečnost, která pramení z

překonávání svých možností (8 pohárů; Netečnost). K obnovení

vnitřní rovnováhy nás vede vnitřní moudrost, která nás přiměje,

abychom jednali nejenom prozíravě (8 diskůProzíravost), ale

i pohotově, pokud to bude třeba. Někdy je potřeba neotálet a

zareagovat okamžitě komunikací, která se vyznačuje přímostí (8 holí

Rychlost)Sebeúcta tak, jak se projevuje ve vnějším světě, je formou

důvěry v sebe sama, která není ani podceňováním ani přeceňováním

(Hvězda XVII). V nitru se projevuje jako schopnost věřit sám sobě a

vzniká jako okamžitý důsledek vnitřního stavu rovnováhy. Taková

sebedůvěra přitahuje okolí a vzbuzuje jeho uznání, aniž by vyvolávala

obrannou reakci ve formě arogantního chování. Pokud vědomí vlastní

hodnoty odpovídá skutečnosti, odráží se to i na naší fyzické úrovni, a

my tak přispíváme ke kráse světa, ve kterém se pohybujeme.

Díky tomuto můžeme všem připomínat, že každý z nás je hvězdou,

jež kráčí po hvězdě obrovské.

 

Univerzální matricí archetypu, který vyjadřuje konstelace

Vyrovnání/Spravedlnost, je HVĚZDA :

- univerzální symbol probuzení, vyzařování sebedůvěry z nitra do

okolního světa. Tato matrice v sobě obsahuje dvě výzvy a dva

talenty, které nám pomáhají nabýt znovu rovnováhy tam, kde zavládl

chaos.
 

Člověk narozen pod číslem 8 je v tomto životě opředen událostmi,

které ho zbavují vnitřní rovnováhy. Tento vnitřní chaos je pak

výsledkem mylného mínění o sobě samém a iluzí, která lidem pod

osmičkou snižuje sebeúctu. Pokud podlehnou přílišné analýze vzdalují

se svému středu a zároveň talentům, které mají a to schopnost rychle

jednat a umět si chránit své záměry, dříve než je uskuteční. Jejich

schopnost komunikace je sice pozitivním nástrojem, který mohou

využívat k získání své sebeúcty zpět, ale zároveň musí být prozíraví

a nevyzrazovat své know-how. Ztrácejí tak svou energii k vytvoření

záměrů a dost často jim je mohou druzí vykrást.

 

Zde si můžete přečíst význam každé karty, která dle součtu data vašeho narození popisuje princip, s kterým je vaše psýché konfrontováno:

 

VIII Vyrovnání/Spravedlnost

viii-spravedlnost.jpg

 

 

 

 

 

 

 

8 meče

8-mecu.jpg8 poháry

8-poharu.jpg8 disky

8-disku.jpg8 hole

8-holi.jpg

 

 

 

 

 

 

 

XVII Hvězda

xvii-hvezda.jpg

 

 

 

 

 


 

Návrat na rozpis čísel


 

IX.

KONSTELACE POUSTEVNÍK

Matrice archetypu MOST

 

 

Lidé narození pod číslem 9 mají za úkol v tomto životě objevovat

vnitřní světy a ukončovat jakékoliv nefunkční vztahy, aby si uvědomili,

že každý konec v sobě nese zárodek něčeho nového.Konstelace Poustevník nás učí ukončovat vztahy nebo situace

ve chvíli, kdy nemají již žádný potenciál pro vývoj nebo rozkvět.

Tento proces ukončování je obtížný a vyžaduje naše hlubší

vyhodnocení.

 

- aby se v našem životě zrodilo něco nového, musíme umět ukončit to

staré a nefunkční, jen tak můžeme pokračovat v našem duchovním

vývoji a získávání nových zkušeností v realitě.Konstelace Poustevník nabízí 1 výzvu a 3 talenty, které nám pomohou

uzavřít staré, abychom mohli otevřít nové:


- nebuďme k sobě tak krutí a nezpochybňujme sebe sama (9 meče;

Krutost)

- naše duchovní podstata je plná síly a vnitřní moudrosti (9 hole; Síla)

- s láskou ke svým záměrům dorazíme do šťastného cíle (9 poháry;

Radost)

- s důvěrou ve své vnitřní vedení získáme náš prospěch (9 disky; Zisk)


Lidé narození pod číslem 9 jsou v tomto životě zkoušení samotou a 

objevováním hlubokých vnitřních světů. Potřebujeme nalézt svého

vnitřního průvodce těmito světy, který nám ukazuje cestu, ale zároveň

v sobě skrývá jednu hlavní výzvu, se kterou se setkáváme při

introspekci, ale také tehdy, kdykoli něco ukončujeme, případně

v přechodném období mezi koncem a začátkem.

Jde o Krutost (9 mečů; Krutost), která je mistrem ničivé síly

sebekritiky a zpochybňování sebe sama. Má své jádro v touze

po dokonalosti a proces naší vnitřní proměny zastavuje.

Avšak archetyp Poustevníka nám připomíná, že můžeme využít tří

talentů, které toto sebe odsuzování zastaví: naše nejniternější

duchovní podstata je vždycky plná síly a pokud si budeme

dostatečně důvěřovat, podaří se nám s tímto principem vnitřní

moudrosti navázat kontakt (9 holí; Síla). Jestliže vkládáme srdce

do všeho, co děláme, pokaždé se dobereme šťastného konce

(9 pohárů; Radost). Když svému vnitřnímu vedení důvěřujeme a

přijmeme jeho rady, je výsledkem náš prospěch (9 disků; Zisk).


Když se vnitřní moudrost projeví, jako by vniklo světlo do temnoty

(Měsíc XVIII). Zatímco Poustevník IX znázorňuje vnitřní proces

rozhodování, jež nás vede k jednání ve vnějším světě, Měsíc zastupuje

univerzální volbu, která následuje jedna za druhou. Tato volba

rozhoduje, zda spadneme zpět do starého a falešného světa,

ve kterém jsme nosili svou masku, anebo zda postoupíme vpřed k

bohatšímu a opravdovějšímu obrazu svého „já“. Měsíc vyzařuje vnitřní

Poustevníkovo světlo a prozařuje své temné okolí. Kdykoli se ocitáme

na životní křižovatce, naše vnitřní moudrost se projeví jako odhodlání

nezradit svou pravou podstatu a vnést do takové chvíle světlo a naplnit

ji vědomím, aby se tak v našem nitru spojily dva světy, důvěrně známý

s nepoznaným.

 

Univerzální matricí archetypu vyjádřeného konstelací Poustevník je

MOST


symbol přechodné fáze – konce a začátku – křižovatka.

Tato matrice obsahuje jednu výzvu a tři talenty, které nám pomohou

uzavřít staré, abychom mohli otevřít nové.

 

Člověk narozen pod číslem 9 má v tomto životě úkol propojit se

s kosmickou moudrostí, která dlí v každém z nás, avšak devítky

se musí touto moudrostí nechat vést. Jde o konfrontaci toho,

co cítíme, že v reálném světě není funkční a přesto s tím

nedokážeme skoncovat, ať situace a nebo vztahy, což nás vrhne

do pocitů osobní nedostatečnosti a nějakou chvíli nám trvá, než se

s touto vnitřní výzvou vypořádáme. Je to také zároveň to, co nás

přiměje ukončit vše, co nám tento pocit nedostatečnosti navozuje a

právě v tom okamžiku se konečně propojíme se svým moudrým

rádcem v našem nitru a začneme mu naslouchat a s důvěrou se

jím necháme vést. Každý nový začátek nás nabíjí novou životadárnou

energii a my se cítíme jako nově zrození.

Tento proces v tomto životě nás připravuje na přechod do nové formy

života s mnohem větším přesahem. Můžeme se totiž nyní rozhodnout,

zda koloběh reinkarnací na planetě Zemi nyní ukončíme a budeme

pokračovat v kosmické hierarchii dále nebo spadneme znovu do

koloběhu pozemského vtělování.

 

Zde si můžete přečíst význam každé karty, která dle součtu data vašeho narození popisuje princip, s kterým je vaše psýché konfrontováno:

 

IX Poustevník

ix-poustevnik.jpg

 

 

 

 

 

 

9 meče

9-mecu.jpg9 hole

9-holi.jpg9 poháry

9-poharu.jpg9 disky

9-disku.jpg

 

 

 

 

 

 

XVIII Měsíc

xviii-mesic.jpg


 

 

 

Návrat na rozpis čísel