Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mytologie tarotových archetypálních symbolů - II Velekněžka

28. 7. 2013

Karta - II Velekněžka

Velekněžka představuje univerzální princip intuice, nezávislosti, sebedůvěry a schopnosti nacházet v sobě pramen veškerého bytí.

ii-veleknezka.jpg

V tomto mytologickém odkazu, který znázorňuje Velekněžka, můžeme vidět atributy egyptské bohyně Eset – řecky Isis. Velekněžka je také znázorňována v orientální mytologii jako Kuan Ying – bohyně soucitu. V řecké mytologii se svým lukem a šípem jako Artemis, která je v souladu se svou přirozeností a proto je bohyní přírody.
Jak jsem již v minulém popisu zmínila, řecká mytologie je propracovaný systém božstev, který se nechal inspirovat egyptským učením. Z tohoto důvodu můžeme vidět na kartě II Velekněžka, ač představuje bohyni Isis a její povahové vlastnosti, které najdeme v příběhu Usira a Eset (Osirida a Isis), že ji na klíně leží luk a šíp. Odkaz na bohyni Artemis, na který tím chtěl pravděpodobně A. Crowley poukázat. Samotný symbol si vysvětlíme níže.
 
Isis – Eset – její jméno znamená TRŮN a mytologický příběh se pojí s její láskou a oddaností svému muži Osiridovi. Jak už bývá u mytologických příběhů zvykem, jsou spletité a jejich interpretace procházely věky různými obměnami. Budeme se tedy držet alespoň stěžejních bodů v příběhu Isis a ten je, že dává lidstvu mysl - intuici  a propůjčuje mu dech života. Je to ten okamžik, při kterém do těla vstupuje duše, která má ve svém lidském životě hledat pravdy o vesmíru a neměnných zákonitostech, které souvisí s činy člověka, aby se tak naučil rozumět důsledkům svého jednání a rozhodování.
 
Příběh Isis, jež hledá po celém Egyptě části svého milovaného druha, kterého bůh Seth v řeckých textech Sutech, rozsekal na kusy a nechal Nilem roznést po celém Egyptě, a to z nenávisti ke svému bratru Osiridovi, jenž dostal vládu nad celým Egyptem, a ze závisti, že má oddanou lásku bohyně Isidy/Esety, vypovídá o síle jemného ducha této bohyně. Všechny části svého milovaného muže a bratra vyhledala a spojila v tělo, do kterého svými křídly (křídla ptáka SOKOLA, v době hledání částí těla Usira se vtělila do sokola, aby jej mohla lépe najít) vdechla opět na krátký čas život, aby s ním počala dítě, syna jménem Horus. Jedinou část těla svého muže nenalezla a to penis, který podle některých mýtů sežraly ryby (proto také staří Egypťané nejedli ryby), který nahradila zlatým falem, jež sama vytvořila. Osiris svou věrnou milující ženu oplodnil svou podstatou. Boha Hóra tak vidíme vyobrazeného na zdech egyptských chrámů se sokolí hlavou.
Isis věděla, že pouze jediný syn stvořený z lásky k Osiridovi může posléze pomstít Sethovu nenávist a vybojovat zpět dědictví egyptské říše a vládnout silou moudrosti a lásky - Světla.
 
Horovo zrození je tak symbol vítězství Světla nad temnotou. Isis je tedy bohyní ženského principu, který je schopen vytvářet světlo. Isis a Osiris zastupují zdvojenou sílu orientovanou směrem ke spiritualizaci hmoty, směrem k vývoji vědomí. V mytickém příběhu byli vládci Egypta. To oni stanovili zákony. To oni byli nástroji své civilizace. Učili respektu a hledání Boha. Po dosažení tohoto cíle Osiris hledal další dimenze, další pravdy a znalosti. A království, symbol mysli, přenechal Isidě, své ženě a sestře.
                                      
                                                   Bůh Horus se sokolí hlavou

44259_489005907799592_1364656581_n.jpg

 
Tento mytický odkaz nám vysvětluje příčinu našeho lidského vnímání a jednání podléhající vlivům těchto božstev.
 
Výňatek ze školy mystérií Oka boha Hóra:
 
Seth, jeho bratr, temná zvířecí síla, si chtěl přivlastnit království, mysl člověka i Isis, do které se bláznivě zamiloval. Když se Osiris vrátil, Seth ho společně se 72 šlechtici pozval na banket. Připravil speciální dřevěný sarkofág, přesně odpovídající rozměrům Osirida. Prohlásil, že jej věnuje tomu, komu padne. Jeden za druhým si jej zkoušeli. Jakmile si do něj lehnul Osiris, přiklopili jej víkem, zalili olovem a hodili do Nilu. Seth, který představuje zvířecí a vášnivou podstatu každého živočicha, se ujal vlády nad myslí a omezil ji jen na tělesné pocity a vášně.
 
Počet spiklenců symbolizuje reinkarnace, které musí mysl uvězněná v tělesném sarkofágu prožít během jednoho kosmického roku, aby proměnila hmotu zpět v ducha. 72 let uplyne, než Země urazí jeden díl nebo se posune o jeden stupeň v rámci  30-ti stupňového úhlu, který má vyhrazeno každé souhvězdí na nebeské klenbě. 12 souhvězdí je rozmístěno na nebi v 360°, 12 znamení zvěrokruhu. Velké otočení slunečního systému, zvané kosmický rok, trvá 25.920 let.
 
Podle mýtu doplul Osiridův sarkofág do Libanonu, kde ho zachytily větve tamaryšku a proměnil se v nádherný strom. Sarkofág se stal součástí jeho kmene. Zdejší král si všiml tohoto překrásného stromu a nechal ho uříznout jako sloup do svého paláce, aniž by tušil, že uvnitř se skrývá sarkofág. Po mnoha útrapách se Isidě nakonec  podařilo sarkofág zachránit a dovézt jej zpět do Egypta. Seth ho ale objevil a Osiridovo tělo rozsekal na 14 dílů, které rozeslal po celé zemi. Isis se ale vypravila na cesty a postupně shromáždila 13 částí, až na Osiridovo přirození, které podle legendy sežraly ryby. To má symbolizovat oproštění od sexuality a animality.
 
Isis a Osiris v době, kdy byl Osiris ještě pánem myšlení, které pak předal své ženě Isidě, aby se mohl věnovat dalším vyšším dimenzím. Symbol rohů a zlatého disku. Isis je později znázorňována s těmito Osiridovými atributy koruny, tedy se supem, rohy a zlatým diskem.

319069_500106436689539_314096226_n.jpg

 

 
Dovolím si zde zasáhnout a rozvést význam symbolu ryb, jež se pojí s dobou, ve které žijeme v současném dvoutisíciletí. Naše sluneční soustava putuje v blízkosti jednoho ze souhvězdí Zodiaku 2 160 let, což znamená, že v současnosti je naše planeta od doby definitivního úpadku Egyptských faraónů v blízkosti souhvězdí Ryb. Poslední egyptská královna Kleopatra,  nenáviděná potomky starého Říma pro svou krásu a schopnost panování, byla v letech 31 př.Kr. přemožena – respektive vzala si život. Byla poslední panovnicí starověkého Egypta a po její smrti připojil Octavianus (Augustus) državy Ptolemaiovců k římské říši, a vyjádřil dokonce svůj obdiv Kleopatře, přestože za jejího života ji na smrt nenáviděl a vyjadřoval se o ní jako o děvce, která očarovala jak Caesara, tak Antonia svými kouzly.
 
Tak se začalo římské duchovní učení rozpínat na území Egypta a postupně se zbavovat důkazů o starobylých moudrostech této několika tisícileté civilizace, pálením svitků a ničením místních chrámů. Takto se projevoval začátek nového dvoutisíciletí pod vlivem souhvězdí Ryb a vyvíjel se ke zrodu Ježíše a vzniku křesťanství. Přes středověk a inkvizici do dnešních dní.
 
Podíváme-li se skutečně pečlivě na odkazy starých Egypťanů ne náhodou shledáváme v příbězích bohů starého Egypta příběhy biblické, kdy postavy jiných jmen mají stejné úděly jako zmínění bohové Egypta. Jako zdárný příklad uvedu příběh boha Osirida a Setha versus biblický příběh Kaina a Ábela. Popřípadě zrození boha Hóra versus náš milovaný Ježíš, oba byli zplození podstatou nikoliv přirozeným početím. Může nám tak dojít souvztažnost mezi pannou Marií a bohyní Isis, čímž tak obě tyto ženy můžeme spatřit ve Velekněžce v tarotovém systému, ač tento status panně Marií nebyl nikdy církvi přiřazen, ale je zřejmé, že vlastnosti, které Velekněžka jako symbol nese – intuice, láska, soucítění, věrnost, oddanost a síla rozhodnutí, panna Marie rozhodně nepostrádá.
 

998188_362263353897168_929548063_n.jpg

Zároveň i samotný symbol ryb, s kterým je Ježíš spojován a v křesťanském učení často opakován v příběhu, kdy Ježíš rybu rozděloval k nasycení svých věřících. Jednou rybou nasytil celý svůj zástup věřících, putujících s ním pouští – můžeme také pochopit, že celé dvoutisíciletí ve znamení Ryb budeme následovat Ježíšova slova a sytit se jimi (duševně), ale také to, že půjdeme symbolickou vyprahlou pouští. Neodpustím si také připomenout, že stejně jako Kleopatra byla římskými potomky Caesara nazývána děvkou i Máři Magdalénu tento přídomek Římanů neminul. A znovu připomínám, že podle legendy sežraly ryby přirození Osiridovo – oproštění se od sexuality a animality. Proto také křesťanští kněží a řádové sestry nesmějí mít sexuální vztah (což se katolickým kněžím daří jen částečně…). Zda byl Ježíš pouze smýšlenou osobností podle vzoru boha Hóra, kdy se jeho příběh a tzv. Nový zákon začal psát kolem roku 300 po Kr. nebo byl jeho skutečnou inkarnací, nechám již na vašem mínění. Jistojistě se oba osudy těchto interpretů scházejí v jednoznačně stejných základech.
 
Naše dvoutisíciletí pod taktovkou souhvězdí Ryb je u zdárného konce a naše sluneční soustava přechází pod vliv souhvězdí Vodnáře, který má na nás svými energiemi mnohem duchovnější vliv a s energiemi animality a sexuality příliš neosciluje – Vodnář je symbolem ČLOVĚKA (jediné znamení zvěrokruhu nesoucí v mystických obrazech jako symbol lidskou tvář – např. Sfinga) a nikoliv zvířete. Odcházející období energetického vlivu souhvězdí Ryb nám při náhledu zpět dává jasně na vědomí, že se z vod temnot vynořuje Člověk, který má vlastnosti vyšších duchovních frekvencí a umí svá jednání ovládat. Starý energetický princip máme tedy zpracovat a pochopit, kdy jsme ještě těmito animálními vlivy silně ovládání a tudíž i zkoušeni. A co si z této inkarnace v období tohoto vlivu ve svém permanentním vědomí do dalších vývojových inkarnací odneseme, to už rozhoduje každý sám.
 414a43f06b_50005683_o2.jpgichtys.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

My se ale v tuto chvíli vrátíme zpět k textům školy mystérií Oka boha Hóra, které jsem vyprávěním o současné době přerušila, tedy mnohem starším moudrostem, než nás učil Ježíš:

 

Thóth pomohl Isidě poskládat jednotlivé části Osiridova těla a tak se  ji podařilo duchovně propojit se svým manželem, který ji oplodnil svojí podstatou a ona v sobě nosila Hóra.
Hórus představuje osvícení, kdy skončil koloběh reinkarnací a člověk získal potřebnou moudrost, kterou už z mysli neztratí. Tento příběh symbolizuje vývoj. Proces cesty lidské duše od prvního vtělení přes mnoho životů k vyšším emocím, inspiraci a intuici, kdy dosáhne osvícení a moudrosti navěky.
 
Hórus symbolizuje moment zmrtvýchvstání, osvícení a nesmrtelnosti, konec materiálních omezení, okamžik, kdy spatříme všechny naše prožité životy a navždy si uchováme získané vědomosti (stejně jako Ježíš). Nauka kněží potvrzuje, že člověk musí projít mnoha životy, aby se nakonec dopracoval k takovému stavu mysli, ve kterém pochopí smysl svojí existence a existence fundamentálních sil vesmíru. Toto prozření jeho duše spolu se zkušenostmi ze všech minulých životů dovede člověka do stavu harmonie, kdy se oprostí od koloběhu reinkarnací a omezení hmoty. Tento okamžik nastane, když se člověk naučí respektovat vše živé. Když pochopí, že vše, co se děje, je dokonalé a přináší klid a harmonii. Když se naučí uchovávat vysokou hladinu životní energie a rozhodne se ji celou věnovat na hledání Boha v jednom jediném životě. Když dosáhne této hladiny a rozhodne se pokračovat ve zdokonalování se, může otevřít bránu k Hórovi, transformaci umožňující mu opustit neustálý koloběh reinkarnací. Hórus představuje triumf světla nad temnotou, překonání zvířecí podstaty člověka, konec materiálních omezení, definitivní odklonění od ignorance k moudrosti, dimenzi, která nás vynáší ještě výše v hierarchii vesmíru.
 
Hórus je symbolizován zlatým sokolem, který vidí všechno (dědictví matky Isis) a létá svobodně jako duše nad materiálními statky. Všichni lidé se převtělují a zdokonalují hnáni silou Osirida a uvnitř nesou semínko Hóra, cestu k nesmrtelnosti a trvalému vědění. Můžeme se tam dostat jen tehdy, naučíme-li se být flexibilní a dokážeme-li ocenit to, co máme. Měli bychom přijmout život, respektovat lidi kolem nás, poděkovat za šanci prožít život a uvědomit si, že jsme byli stvořeni k lásce.
 
Tento archetypální princip by ovšem neexistoval, kdyby Isis svou láskou, svou silnou intuicí nenalezla tělo milovaného Osirida, a svým odhodláním tak nedopustila, aby temnota a živočišnost – Seth zvítězila nad Světlem.
 
Velekněžka tak v tarotovém systému představuje oboupohlavní postavu, která jako archetyp znázorňuje ROVNOVÁHU mezi ženským a mužským principem, tedy energiemi jin a jang.
Od pasu nahoru je obklopena zaoblenými liniemi, znázorňující intuici, láskyplné vyzařování, vnímání a působí tak jemně a zranitelně. Představující energie jin – ženská energie. Od pasu dolů je znázorněná rovnými liniemi a jejím pevným TRŮNEM, na kterém sedí. Čímž dává na vědomí svou pevnost, stabilitu a sílu rozhodování – umí se prosadit. Představující energii jang – mužská energie.
 
Její archetypální odkaz pro nás pro všechny zní:
NEMUSÍTE OBĚTOVAT SVOU SÍLU, ABYSTE MOHLI BÝT JEMNÍ, A STEJNĚ TAK SE NEMUSÍTE VZDÁVAT SVÉ JEMNOSTI, ABYSTE MOHLI BÝT SILNÍ.
 
Z mystického hlediska nám tento princip ukazuje na CESTU DOMŮ nebo NÁVRAT KE SVÉMU NEJHLUBŠÍMU „JÁ“…jen tak můžeme být sami sebou ve své důvěře v samostatnost a vírou v naši intuici, kterou se necháváme vést a plně ji důvěřujeme.
Najít tuto vnitřní cestu našeho „já“ je úkol na delší čas. Než všemu porozumíme a vymaníme se z vlivu boha Setha, aby nás tak přivítal bůh Hórus a my dospěli k permanentní moudrosti. Na znamení naši vytrvalosti, která je k dosažení tohoto cíle potřebná, můžeme ve spodní části karty vidět bílého velblouda, který symbolizuje schopnost projít vyprahlou pouští a dorazit do osvěžující oázy. Bílý velbloud souvisí s bílým obvazem, kterým má Osiris omotáno své tělo, které Isis složila z jeho částí.
 
Bůh Osiris již v době, kdy po zmrtvýchvstání vládne DUATU, tedy podsvětí. Místu, kam přichází lidská duše po smrti, vedena Anubisem - bohem se šakalí hlavou, za Osiridem. Za Anubisem bůh Hór se sokolí hlavou a oběma korunami Dolního a Horního Egypta (červená a bílá koruna).
 
29789_498483960185120_1188566389_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiokniha

Rukopis Magdaleny by Mia Ra (Meriel)

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář