Jdi na obsah Jdi na menu
 


POHÁRY - KALICHY - Malá Arkána

  

Mějme na paměti, že v souboru Malých arkán jsou v každé barvě pozitivní a negativní vyobrazení. Proto si je popišme v této rozdělené podobě, nikoli podle číselného pořadí.  

 

 
Tři negativní emocionální stavy:
 
5 pohárů, 7 pohárů, 8 pohárů
 
Citovou úroveň vědomí zastupují Poháry. Na této úrovni existují tři stavy Bardo neboli záporné stavy, které představují citové reakce na šest výzev z úrovně mentální.
 
 

 

Pětka pohárů


5-poharu.jpgPředstavuje ZKLAMÁNÍ. Jde o vzorovou reakci na smutek, strach ze selhání, marnost, pochyby nebo vměšování, ale i krutost a zkázu, které vytváří naše negativní myšlení. Tento obrázek zklamání, který přináší tato karta, není jen povrchní zklamání, ale velmi hluboký prožitek a silnou reakcí. Pocit zklamání nás činí křehkými a zranitelnými, zbavuje nás rovnováhy a dokonce navozuje pocit, že život nemá smysl. Ale zklamání může být také zážitkem transformace. Jde často ruku v ruce se zlobou, a stejně tak je spojeno s pocitem sklíčenosti. Ale nejdůležitější na pocitu zklamání je, jak se k němu postavíme. „Událost samotná není tak důležitá jako to, jak na ni budeme reagovat“, říká I-ťing.

Řešení:

Buďto byla zklamaná některá z vašich příliš velkých očekávání, nebo hluboko ve vás doutná strach z nějakého zklamání. Nastal vhodný okamžik se z této situace poučit. Poznáváním sebeklamů umožňuji vyléčení mých zraněných citů.

Světská interpretace karty:

Něco je ztraceno, jedná se o období změny, která může být příčinou smutku a žalu. Ovšem jakkoli zarmucující je ztráta, musí být v oné situaci obsaženo i něco spásného. Vzácně bývá změna snadná, ale často je nutná, což dokážeme posoudit jen ze zpětného pohledu. Přesto tato karta může oznamovat obtížné období, nabízí naději pro budoucnost.

 Sedmička pohárů


7-poharu.jpgPokud se budeme svému zklamání poddávat a nebudeme pracovat na tom, abychom se s ním vyrovnali, přesuneme se do dalšího záporného citového stavu a to je ZKAŽENOST. Oddáváme se slabostem a závislostem vystihuje podstatu hýření a zkaženosti. Kdykoli propadneme pocitu sebelítosti a stísněnosti, vztahujeme ruku po něčem, co nám to vynahradí, a tak se začneme utápět v práci, bezhlavě nakupovat či přejídat se, pít alkohol v přehnaném množství nebo zvýšíme počet vykouřených cigaret, případně se začneme oddávat sexuální nevázanosti. Když prožíváme zklamání, podlehneme oddávání se slabostem a závislostem beze smyslu pro míru a stáváme se jejich obětí. Snažíme se tak zachránit, ale přitom svou sebe zkázu jenom prohlubujeme. Sedmička pohárů popisuje stav, kdy se snažíme své nitro přehlušit svým hýřením a okázalou bujarostí.

Řešení:

Je na čase otevřít oči a pohlédnout (možná bolestné) skutečnosti do očí. Osvobodí vás pouze vnímání a poznání vaši vlastní vnitřní skutečnosti! Každý nový pokus se tomu vyhnout jen posiluje stávající stagnaci vašich emocionálních energií. Poznávám a přijímám své stíny a ony nade mnou ztrácejí svou moc.

Světská interpretace karty:

Tato karta představuje velikou mentální a imaginativní aktivitu. Volby a rozhodnutí musí být učiněny, ale máme-li vybírat z takového množství, je zapotřebí postupovat velice pečlivě a uvážlivě. Existuje však nebezpečí, že tyto touhy budou spíše připomínat sny a fantazie, než abychom je opravdu uskutečnili – takový nadbytek tvůrčího a uměleckého nadání by však neměl být promarněn.

 Osmička pohárů


8-poharu.jpg Tento stav vnitřního umrtvování cestou uspokojování svých závislostí vystřídá na citové úrovni po určité době další vzorec chování, a to je NETEČNOST a lhostejnost. Kterou si zapříčiňujeme tím, že se vydáváme ze své energie bez ohledu na své vnitřní meze a hranice. Snažíme se naplňovat potřeby a přání jiných až do té míry, že nám nezbývá dost energie, abychom mohli přirozeně fungovat na mentální a, citové, duchovní a fyzické úrovni. Stáváme se citově vyprahlí, unavení a vyhaslí. Tato karta nás učí, jak je důležité znát své meze, ale také být schopen si je vymezit. Nacházíme se totiž ve stavu plýtvání energií a pomoci nám může právě jen vymezit se obzvlášť tam, kde jsme silně citově vázáni.

Řešení:

Je na čase vzpomenout si na sebe, jasně se ohradit a říci „NE“. Může jít o starý stereotyp, kdy svou lásku vždy směřujeme k osobám, od kterých výměnou nic nepřichází. To může poukazovat na váš strach z přijímání lásky. Naučte se říkat „NE“.

Světská interpretace karty:

Tato karta zvěstuje, že dozrál čas oprostit se od minulosti. Staré způsoby, podle nichž jsme vykonávali věci, již déle nefungují. Navzdory úsilí a pozornosti vložené do minulých podniků, ať se jedná o vztahy či tvůrčí snahy, nejsou tyto nadále funkční.

 
7 pozitivních citových stavů:

1 pohárů, 2 pohárů, 3 pohárů, 4 pohárů, 6 pohárů, 9 pohárů, 10 pohárů

Tyto tři záporné stavy můžeme překonat tehdy, pokud využijeme sedmi talentů, které máme na citové úrovni k dispozici.

 Eso pohárů

 

eso-poharu.jpgPředstavuje LÁSKU PROSYCENOU MOUDROSTÍ neboli ničím nepodmiňovanou lásku. Je to příběh svatého Grálu. Ukazuje nám tři cesty, prostřednictvím kterých můžeme transformovat pocit z zklamání, zkaženosti a netečnosti v něco přínosného:  1. Když budeme projevovat přesně to, co cítíme.  2. Když se nebudeme do ničeho nutit, ale ani nic předstírat.  3. Když budeme láskyplně pečovat o sebe jako i o ostatní.

Řešení:

Jste v hlubokém kontaktu s všeobjímající láskou. Naplňuje vás a vy ji můžete štědře a neomezeně předávat druhým.

Světská interpretace karty:

Podněcuje čas emocionální a duchovní výživy. Tradičně je to asociováno s láskou, manželstvím a mateřstvím, a navíc je známkou plodného, tvůrčího období plného příslibů a možností k započetí osobních projektů. Vášeň Pohárového Esa obsahuje opojnou energii, která může vyústit do nových vztahů či milostných záležitostí.

 Dvojka pohárů


2-poharu.jpgZastupuje CIT LÁSKY. Ukazuje nám, že pokud si vyjasníme, co je pro nás z citového hlediska důležité a co je nepodstatné, nemůžeme prožít zklamání ani se nemusíme snažit přehlušovat své nitro oddáváním se zkaženosti a hýření ani se nemusíme pokoušet získat si lásku tím, že budeme dělat druhým, co jim na očích vidíme. Tato karta je symbolem vztahů, které jsou rovnocenné, a nikoli vzácné, např. vztahy kolegiální. Stejně tak známé vztahy, které jsou pro nás drahé, ale k rovnocennosti mají daleko. Dvojka pohárů ilustruje vztahy, které jsou rovnocenné a které citově naplňují obě strany, kde jeden nedává víc než druhý. Výsledkem takového vztahu je tvořivá láska, hluboké duchovní souznění a svěží mysl. Tato láska přináší oběma partnerům něžnou péči, útěchu a podporu.

Řešení:

Vaše schopnost přijímat lásku přitahuje druhé lidi. Odevzdejte se sobě, druhým a životu! Věnujte pozornost lásce, která je vám projevovaná. Otevřete se jí, aby vás plně prostoupila. Vychutnejte si to!

Světská interpretace karty:

Tato karta signalizuje čas pro spolupráci a kompromis uvnitř partnerského vztahu. Může znamenat konec rivality přinášející období usmíření a základ, na němž lze stavět. Ideje mohou být pozměněny a lze dosáhnout společných cílů. To podněcuje k nastolení rovnováhy mezi duchovní a fyzickou láskou.

 Trojka pohárů


3-poharu.jpg Zobrazuje bohatství neboli HOJNOST. Je to obrázek bohatého srdce, které svůj cit volně projevuje a to komunikací, péčí, útěchou, podporou a hojení bolesti. Tyto city prožíváme kladně a osvěžují nás. Naše schopnost přijímat bohaté city, které nám byly vyjádřeny druhými je nutno vysílat dál obohacené o náš cit. Další způsob, jak můžeme překonat zklamání, zkaženost nebo citovou netečnost je ten, že projevíme své hluboké city, zvláště pak třem lidem, kteří v našem životě hrají důležitou roli.

Řešení:

Můžete se podělit o něco obzvlášť cenného. Otevřete se lidem, kteří s vámi tyto vzácné pocity dokážou sdílet. Jsou také darem, nepotřebujete je hledat. Co můžete dát, dejte nyní a plně si uvědomujte své nekonečné bohatství.

Světská interpretace karty:

Tato karta označuje šťastnou událost jakékoli povahy. Může signalizovat období veselic a radovánek, které čas od času naruší běžný život. Jedná se o pocit dosažení nějakého cíle a o odměnu, která může též znamenat uzdravení ran, emocionálních či duchovních a návrat ke zdraví.

 


 

Čtyřka pohárů

 

4-poharu.jpg

Pokud jsme ochotni projevit bohatost svých citů, pak se přesuneme do dalšího stavu, který zosobňuje NADBYTEK, ten zastupuje pocit potěšení, který není prožíván pouze na úrovni citu, ale projevuje se i na vnější úrovni. Což naznačuje, že se už nejsme ochotni spokojit s tím, že cítíme buď citové naplnění v nitru, a nikoli navenek nebo, že se navenek projevujeme jako spokojení, ale uvnitř panuje prázdnota. Pravý požitek pochází z naplnění, kde je v rovnováze vnitřní prožitek s projevy ve vnějším světě bez toho, aby bylo cokoli předstíráno. A tak další možností, jak zdolat své zklamání, slabosti a závislosti i citovou lhostejnost, je snažit se navodit ve svém nitru stav, kde se cítíme citově naplněni v nitru i navenek, z čehož plyne pocit citového potěšení.

Řešení:

Dostáváte mnoho lásky a péče. Vychutnávejte ji, ale nenechte se zatáhnout do osidel závislosti. Máte nějaký vztah, který vás omezuje? Chováte se k někomu příliš oddaně? Po sebekritickém zodpovězení těchto otázek zauvažujte, zda je opravdu nutností se tak oddaně chovat a jaké důsledky z toho plynou. Nebude to trvat věčně a vy si na tento způsob projevování lásky zvyknete a stanete se obětí závislosti na druhém.

Světská interpretace karty:

Tato karta vyzývá k využívání dostupných možností a varuje před tendencí úporně se zaměřovat na potíže a překážky. Neznamená to, že je život nějak obtížnější nebo namáhavější než obvykle, nicméně člověk jej právě teď takto pociťuje. Tato karta nabádá k opuštění pesimistických postojů.

 Šestka pohárů


6-poharu.jpgDalší stav, který má také v moci transformovat naše zklamání, závislosti i citovou vyprahlost je potěšení neboli ROZKOŠ. Konečně jsem si jisti tím, co nám citovou rozkoš přináší. Jak potěšení, tak legrace a hravost působí svou uzdravující energií a vrací nám sílu a schopnost regenerace. Tady naše umění vychutnat si potěšení dosahuje vrcholu, protože tato rozkoš není jen povrchní, ale prostupuje až do hloubi naší bytosti.

Řešení:

Tato karta nám má připomenout, že bychom do svého života měli vnést zábavu, lehkost a hravost, bez ohledu na své pocity.

Světská interpretace karty:

Jedná se o kartu paměti a nostalgie. Podněcuje sklon idealizovat a „žít“ v minulosti, což by mohlo znamenat nedostatek energie, již je potřeba investovat do přítomnosti i budoucích projektů. Z jiného hlediska lze předpokládat, že dávné sny či ambice mohou být uskutečněny. Mohla by znamenat šanci setkat se s přítelem z dětství či starou láskou.

 Devítka pohárů


9-poharu.jpgTato karta se nazývá ŠTĚSTÍ. Štěstí, které tady panuje, je hmatatelné, není to nic abstraktního. Jsme šťastní a známe důvody, které nás šťastnými učinili. Jsme schopni si vážit lidí, míst, zájmů a věcí, které nám tento pocit přinášejí. Je to zhmotněné štěstí, vše je v rovnováze a harmonii. Kvalita této radosti svědčí o mimořádné hloubce.

Řešení:

Tento okamžik je naplněn harmonií a vnitřní radosti. Otevřete se mu, nepromarněte tyto mimořádně jemné vibrace.

Světská interpretace karty:

Devítka pohárů je zpravidla známá jako „přací karta“. To znamená, že touha či přání vrcholné důležitosti pro hledajícího může být uskutečněno. Nejedná se o kartu hlubokého duchovního růstu, ale spíše značí dobu smyslové radosti a potěšení, tedy hluboké satisfakce emocionální, fyzické i materiální.

 


Desítka  pohárů

 

10-poharu.jpgTato karta ztělesňuje citové uspokojení a NASYCENOST, jež pramení z hloubi nitra a prozařuje všechny aspekty našeho života. Deset pohárů je tady sestaveno tak, že všechny oblasti našeho života nám přinášejí hluboké uspokojení a pocit citové nasycenosti. Je to velký proud energie plynule tekoucí z hlubin nitra, který svou září proniká až do okolního světa.

Řešení:

Umožněte věcem, aby se samy vyvinuly. Všechno k Vám ve správném okamžiku přijde. Zhluboka dýchejte a přivítejte v sobě obraz stavu dokonalého naplnění. Toto cvičení co nejčastěji opakujte a snažte se tento pocit čím dál tím víc spojovat se skutečností.

Světská interpretace karty:

Pohárová desítka znamená štěstí a spokojenost ve vztahu. Je kartou, která oznamuje štěstí, příznivý osud výsledek usilování, snažení a boje spíš než pouhého osudu, šťastné náhody či příležitosti. Tato tvrdá práce – jak v minulosti, tak v současnosti – vyžaduje neustálou trpělivost a vytrvalost, pokud má úspěšný partnerský vztah pokračovat. Její ocenění však za takovou námahu stojí.